เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


โครงการกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564


7 เมษายน 2564 เทศบาลเมืองทับกวาง นำโดยนายชัยพฤกษ์ ฉายพุทธ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าทีนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง พร้อมประชุมชี้แจงการทำแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองทับกวางตามประกาศของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2564

2021-04-09
2021-04-07
2021-03-19
2021-03-18
2021-01-07
2020-12-11
2020-01-01
2019-09-07
2019-08-04
2019-07-30