เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ -- ธันวาคม 2563

คณะผู้บริหาร

 
 
  นายสมหมาย  แดงประเสริฐ
 
  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
โทร. 086-1346688
  
นายบุญส่ง  แดงประเสริฐ ร.ต.กำจัด  วันดี นายเกียรติศักดิ์  จันทรวิจิตร์
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

นายทรงศัก  พรมเมือง
นายสมคิด  รุจิจิตร
นายปิยะพงษ์  แดงประเสริฐ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี


 

นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ
   ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง
โทร.098-2633637