เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ -- ธันวาคม 2563

คณะผู้บริหาร

 
 
  -ว่าง-
 
  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
โทร.
 
-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
โทร.
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
โทร.
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
โทร.
-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร.
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร.
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร.


 

นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ
   ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
โทร. 098-2633637
 
     
   นางสุนีย์  อินทมา  
   รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล
โทร. 0861375954