เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ -- ธันวาคม 2563

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ
 
  ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง
 


 

  นางสุนีย์  อินทมา
 
  รองปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง
 

 
 
จ่าเอกปรีชา  พินิจมนตรี
 นางละเอียด  ด้วงทอง นายสุคลฐ์พัชร์  นรสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 
นายวรเศรษฐ์  ตระกูลน้ำผึ้ง
นายชนะ รายณะสุข
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
 
   

-ว่าง-  

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม