เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ -- ธันวาคม 2563

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ
 
  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
โทร.0982633637
 


 

  นางสุนีย์  อินทมา
 
  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล
โทร. 0861375954

 

 
 
จ่าเอกปรีชา  พินิจมนตรี
 นางละเอียด  ด้วงทอง นายสุคลฐ์พัชร์  นรสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 0973187709
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0813848907
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 0876164456
 

 
นายวรเศรษฐ์  ตระกูลน้ำผึ้ง
นายชนะ รายณะสุข
นางสาวสิริกรานต์  ดำมณี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 0636359159

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
โทร. 0619655996
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
โทร.0616674199
 
   

นางสาวร่งทิพย์  พุทธจันทร์
 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.0891143573