วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยอำภารวมใจ ๑ ชุมชนหนองปู ๙๓ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณตรอก น.ต.สนั่น ยิ้มละไม ถนนเทศบาล ๖ ซอย ๑๑ ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ ๒๓๙๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างโรงพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณทางเข้าศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรีเชื่อมวัดทับกวาง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ รถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๓๑๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล ๒ ช่วงทางเข้าศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรีเชื่อมวัดทับกวาง ม. ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง