Home

วิสัยทัศน์-นโยบาย

วิสัยทัศน์ ภารกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาล

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง “ ทับกวางน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมก้าวไกล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ” Be livable Tubkwang , progress economic , develop society and step into ASEAN

2. พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง จึงกำหนดพันธกิจหลักการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อน การปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพโดยวางแนวทางพันธกิจ หลักการพัฒนา ไว้ดังนี้

 • 2.1 ส่งเสริมการจัดระเบียบในชุมชนให้มีความเรียบร้อย สะอาด สวยงาม พร้อมทั้งจัดระเบียบด้านจราจรการคมนาคม สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
 • 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
 • 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
 • 2.4 ส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข
 • 2.5 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 • 2.6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างระบบการบริหารการจัดการที่ดี

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 • 3.1 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 • 3.2 ภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลสวยงาม สะอาด ปลอดมลพิษ มีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพียงพอสำหรับประชาชน
 • 3.3 จัดการด้านผังเมืองและการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นระบบ
 • 3.4 ประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • 3.5 เยาวชน ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 • 3.6 ระบบการจัดเก็บการคัดแยกและกำจัดขยะได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ
 • 3.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยว
 • 3.8 อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่สืบไป
 • 3.9 ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการป้องกันโรค
 • 3.10 สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
 • 3.11 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • 3.12 บุคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม
 • 3.13 มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2019 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P