Home

ประกาศประกวดราคา


ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2562

2561-12-24      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) (1) (2)

2561-12-24      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) (1) (2) (3)

2561-12-18      ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อแม่ข่ายและลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1) (2)

2561-12-17      ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อแม่ข่ายและลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1) (2)

2561-12-14      ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาสำนักงานเทศบาลทั้ง 2 อาคาร จำนวน 12 ห้อง (1) (2) (3)

2561-12-07      ประกาศประกวดราคา เดือนธันวาคม 2562

(1) จัดซื้อแม่ข่ายและลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

(2) ปรับปรุงห้องสุขาสำนักงานเทศบาลทั้ง 2 อาคาร จำนวน 12 ห้อง

2561-12-04      ประกาศประกวดราคา

(1) โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยเข้าชุมชนหนองบัวบานถึงถนนเทศบาล 1 ชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 7

2561-11-26      ประกาศประกวดราคา

(1) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

(2) โครงการปรับปรุงถนน โดยลาดยางพาราแอลฟัลท์ คอนกรีต ซอยแสงเพชร ชุมชนหินดาดพัฒนา

2561-11-16      ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างลาดยางพาราแอสฟัลด์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สบ.ถ.12-006 สายถนนเทศบาล 4 จากสามแยกถนนมิตรภาพ ถึงสะพานหน้าองค์การเภสัชกรรม (1) (2) (3)

2561-11-16      ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ 2562  (1)

2561-10-22      ประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน (1) (2)

2561-10-19      ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอยแยกถนน สบ1003 ชุมชนหังเขาเกตุ หมู่ที่ 6 (1) (2) (3) (4)

2561-10-17      ประกาศประกวดราคา

(1) จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาล

(2) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ บริเวณหมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง จำนวน 9 จุด

2561-10-12      ประกาศประกวดราคา จ้างเหมายานพาหนะรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) จำนวน 6 คัน (1) (2) (3)
(4)

2561-10-09      ประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน (1) (2) (3)

2561-10-08      ประกาศประกวดราคา จ้างเหมายานพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) จำนวน 6 คัน

2561-10-08      ประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูลไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน

2561-10-08      ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอยแยกถนน สบ 1003 ชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่ที่ 6

2561-10-04      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2) (3)

 
ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2561

2561-09-05      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายบ้านถ้ำพระโพธิสัตว์ ช่วงที่แยกตัดกับถนนเทศบาล 3 ทั้งสองฝั่ง (1)

2561-08-29      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2) (3)

2561-08-29      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 9 (1) (2)

2561-08-24      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายบ้านถ้ำพระโพธิสัตว์ ช่วงที่แยกตัดกับถนนเทศบาล 3 ทั้งสองฝั่ง (1) (2)

2561-08-20      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยเพชรไผ่ทอง 10-11 หมู่ที่ 2 (1) (2) (3) (4)

2561-08-20      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายวิชิต นางรัตนา ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ 3 (1) (2) (3)

2561-08-20      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมสนามฟุตซอล (1) (2) (3) (4)

2561-08-20      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บริเวณชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ 3 (1) (2) (3)

2561-08-20      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บริเวณชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 6 (1) (2) (3) (4)

2561-08-20      ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 9 (1) (2)

2561-08-01      ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. ชุมชนบ้านป่าแดง ซอย 2 หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 (1) (2)

2561-08-01      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพราราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณสถานีวิจัยทับกวาง ชุมชนเกษตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 10 (1) (2) (3)

 

2561-07-20      ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสีแยกหนองปู 93 ถนนเทศบาล 16 หมูที่ 3,9 (1) (2)

2561-07-20      ประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน (1)

2561-07-18      ประกาศประกวดราคา จัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร (1) (2) (3)

2561-07-11      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการขยายถนนสายบ้านถ้ำพระโพธิสัตว์ช่วงสี่แยกตัดกับถนนเทศบาล 6 ทั้ง 4 สาย (1) (2) (3)

2561-07-10      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณบ้านนางอำไพ เกื้อมิตร ชุมชนเกษตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 (1) (2) (3)

2561-07-09      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาเหล็ก บริเวณลานกีฬาอ่างน้ำใจ ชุมชนเพชรไผ่ทอง หมู่ที่ 2 (1) (2) (3)

2561-07-03      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอยบ้านหัวนา ชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่ที่ 6 (1) (2) (3)

2561-07-02      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณหน้าวัดทับกวางถึงที่ทำการชุมชนหัววังยาว หมู่ที่ 4 (1) (2) (3)

 

2561-06-18      ประกาศประกวดราคา จ้างติดตั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กส์ของเทศบาลเมืองทับกวาง


2561-03-07      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2561-02-12      ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 ถนนเทาศบาล 4 ชุมชนเขามันฯ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2560-12-21      ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ (1) (2)

 
ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2560

2560-08-21      ประกาศประกวดราคา โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (1) (2)

2560-06-28      ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างถนนโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ หมู่ที่ 6-7 (1)
2560-06-28      ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างถนนพร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ หมู่ที่ 9 (1) (2)

2560-05-04      ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างระบบระบายน้ำฯ หมู่ที่ 3 (1) (2)
2560-05-04      ประกาศประกวดราคา งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ฯ (1) (2)

2560-01-27      ประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง(ตามประกาศฯ 6 มกราคม 2560) (1) (2)
2560-01-06      ประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง (1) (2)

 
ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2559

2559-10-21      ประกาศประกวดราคา ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม (1) (2)

2559-10-18      ประกาศประกวดราคา งานซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ สายชุมชนบ้านเขาเกตุ หมู่ที่ 6

2559-07-27      ประกาศประกวดราคา ติดตั้งกล้องวงจรปิดฯ

2559-07-15      ประกาศประกวดราคา ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานพร้อมติดตั้งลิฟท์โดยสารฯ

2559-07-15      ประกาศประกวดราคา ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง

2559-05-23      ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (1) (2) (3) (4)

2559-04-18      ประกาศประกวดราคา งานปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน 4 ชั้น พร้อมติดตั้งลิฟท์โดยสารฯ (1) (2)

2559-02-15      ประกาศประกวดราคา ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยฯ

2559-02-12      ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม)

2559-02-12      ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไผ่

2559-02-08      ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1

2559-01-12      ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (1) (2)

2559-01-12      ประกาศประกวดราคา งานปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน 4 ชั้นพร้อมติดตั้งลิฟท์โดยสารฯ (1) (2)

2559-01-12      ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 ฯ (1) (2)

 ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2019 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P