Home

ประกาศผลการเสนอราคา


ประกาศผลการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2561(ตุลาคม-เมษายน)

2561-04-30 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 2221 สระบุรี (1) (2)

2561-04-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาพาหนะ (1) (2)

2561-04-25 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (1) (2)

2561-04-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลฯ (1) (2)

2561-04-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลฯ (1) (2)

2561-04-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (1) (2)

2561-04-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (1) (2)

2561-04-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-04-17 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2)

2561-04-11 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 950 สระบุรี (1) (2)

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศผลการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2561(พฤษภาคม-กันยายน))

2561-09-25 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2)

2561-09-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดยานพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1(สมุหพร้อม) จำนวน 6 คัน ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2561 (1) (2)

2561-09-21 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อหนังสือห้องสมุด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1(สมุห์พร้อม) - 2 (จิตรประไพชาเล่ต์)ฯ (1) (2)

2561-09-21 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดเพดาน ขนาด 32000 BTU เพื่อติดตั้งห้องประชุมชั้น 4 (1) (2)

2561-09-21 ประกาศผลการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) (1) (2)

2561-09-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อหนังสือห้องสมุด(1) (2)

2561-09-19 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง (1) (2)

2561-09-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (1) (2)

2561-09-07 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร ตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-0257 สระบุรี (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4029 สระบุรี (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหาร, ค่าจ้างเหมาอาหารว่าง ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เทศบาลเมืองทับกวาง 2561 ครั้งที่ 3 (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาน้ำดื่ม ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (1) (2)

2561-09-05 ประกาศผลการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายบ้านถ้ำพระโพธิสัตว์ ช่วงที่แยกตัดกับถนนเทศบาล 3 ทั้งสองฝั่ง(1)

2561-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อดินถมบ่อขยะเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะ หมู่ที่ 5 (1) (2)

2561-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2)

2561-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเสื้อกันฝนพร้อมรองเท้าบูท (1) (2)

2561-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) (1) (2)

2561-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารมื้อกลางวัน โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ชุมชนหินดาดพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561(1) (2)

2561-09-03 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารมื้อกลางวัน โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุมชนนิคมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-09-03 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2)

2561-09-03 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน บัตรพีวิซี สายคล้องบัตรพนักงานและกรอบใส่บัตร (1) (2)

2561-08-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารมื้อกลางวัน โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุชภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุมชนหน้าวัดเขามัน ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-08-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 31 เครื่อง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม), งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง จิตรประไพชาเล่ต์-ป่าไผ่ (1) (2)

2561-08-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (1) (2)

2561-08-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา (1) (2)

2561-08-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุสื่อการเรียนการสอน) เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) (1) (2)

2561-08-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน กันยายน 2561 (1) (2)

2561-08-29 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเชตเทศบาล ประจำปี 2561 (1)

2561-08-29 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-08-29 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-08-28 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติ้กเกอร์รีดพลาสวู๊ดเคลือบด้าน บ้านนี้คัดแยกขยะ ขนาด 10*20 ซม. (1) (2)

2561-08-28 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านครัว โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-08-27 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านครัว เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (1) (2)

2561-08-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนสีเหลืองพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน 12 ชุด (1) (2)

2561-08-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนหนองบัวบาน หมู่ที่ 7 บริเวณซอยบ้านนายสมนึก จักรพล (1) (2)

2561-08-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวฯแยกบ้านนายเลี่ยม เอื่ยมคานะ ชุชนเพชรไผ่ทอง หมู่ที่ 2 (1) (2)

2561-08-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนบ้านถ้ำพัฒนา หมูที่ 10 (1) (2)

2561-08-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนบ้านเขามัน ถนนเทศบาล 4 ซอย 4 ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 (1) (2)

2561-08-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างทำที่ตั้งถังขยะแบบมีหลังคาคลุมและใส่ถังขยะได้ 3 ถัง และมีป้ายสังกะสีแสดงโลโก้เทศบาลเมืองทับกวางและป้ายการแยกประเภทขยะ (1) (2)

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศผลการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2562(ตุลาคม-เมษายน)

2561-11-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างขออนุมัติเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนกลอนประตู รถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 83-7313 สระบุรี  (1) (2) (3) (4) (5)

2561-11-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมแซมตรวจสภาพรถลากจูง หมายเลขทะเบียน 83-8828 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 019-47-0002) (1) (2) (3) (4) (5)

2561-11-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการป้องกันโรคระบาดสัตว์ (1) (2) (3) (4) (5)

2561-11-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการป้องกันโรคระบาดสัตว์ (1) (2) (3) (4) (5)

2561-11-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กง 1879 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 002-46-0006) (1) (2) (3) (4) (5)

2561-11-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค.698 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 019-48-0003) (1) (2) (3) (4) (5)

2561-11-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมแซมตรวจสภาพรถแทรกเตอร์ตัดหญ้าแขน หมายเลขทะเบียน ตค.604 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 019-46-0001) (1) (2) (3) (4) (5)

2561-11-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างขอบุนุมัติซ่อมแซมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค. 950 สระบุรี(หมายเลขครุภัณฑ์ 004-50-0001) (1) (2) (3) (4) (5)

2561-11-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าเบอร์ 1 หมายเลขทะเบียน 82-6260 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 012-45-0001)  (1) (2) (3) (4)

2561-11-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่, ค่าจ้างเหมาจัดทำพิธีเปิด ตามโครงการประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2)

2561-11-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาไฟประดับ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2)

2561-11-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2)

2561-11-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาเวที จ้างเหมาดนตรี ศิลปินนักร้อง นักเต้น ตามโครงการประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2)

2561-11-14 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ตามโครงการประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2)

2561-11-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ, ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการประณีลอยกระทง เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2)

2561-11-13 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุชมูลฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุชภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวางฯ (1) (2)

2561-11-13 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุชมูลฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุชภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวางฯ (1) (2)

2561-11-13 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุชมูลฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุชภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวางฯ (1) (2)

2561-11-07 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนฯ (1) (2)

2561-11-05 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนฯ (1) (2)

2561-11-05 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนฯ (1) (2)

2561-11-05 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดทำเอกสารการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนฯ (1) (2)

2561-11-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาล (1)

2561-10-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-10-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (1) (2)

2561-10-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2)

2561-10-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) (1) (2)

2561-10-30 ประกาศผลการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวางป่าไผ่และจิตรประไฟชาเล่ต์ (1) (2)

2561-10-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-10-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-10-29 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมาลเลขทะเบียน นข 5223 สระบุรี (1) (2)

2561-10-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง(ป่าไผ่) (1) (2)

2561-10-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค. 698 สระบุรี (1) (2)

2561-10-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค. 784 สระบุรี (1) (2)

2561-10-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างจ้างเหมายานพาหนะรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) จำนวน 6 คัน (1)

2561-10-25 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-10-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างตามโครงการป้องกันปัญหาโรคไช้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2)

2561-10-24 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2)

2561-10-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 (1) (2)

2561-10-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 (1) (2)

2561-10-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาเต็นท์ในงานพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 (1) (2)

2561-10-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาครูต่างชาติ เพื่อสอนนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง จำนวน 3 อัตรา (1) (2)

2561-10-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 (1) (2)

2561-10-19 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9256 สระบุรี (1) (2)

2561-10-19 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9256 สระบุรี) (1) (2)

2561-10-19 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2)

2561-10-19 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปั๊มน้ำบ่อบาดาลและตู้ควบคุมปั๊มน้ำ (1) (2)

2561-10-18 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-10-17 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำดอกไม้ตกแต่งบริเวณจัดงานพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช (1) (2)

2561-10-17 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับ บริเวณจัดงานในพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช (1) (2)

2561-10-12 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายทีมีฟอส) (1) (2)

2561-10-12 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-10-12 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-10-11 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก) (1) (2)

2561-10-10 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำห้องส่งเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับระดับอนุบาลศกษาของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) (1) (2)

2561-10-10 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบอาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) (1) (2)

2561-10-10 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาคารเรียน 2 ชั้น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไผ่ (1) (2)

2561-10-10 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาคารเรียน สถ.ศพด.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจิตรประไพชาเล่ต์ (1) (2)

2561-10-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-10-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเช่าพื้นที่วางระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (Ltax3000) (1) (2)

 ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2019 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P