Home ประกาศผลการเสนอราคา ประกาศผลการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2562(ตุลาคม-เมษายน)

Facebook

ประกาศผลการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2562(ตุลาคม-เมษายน)

2562-04-22 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-04-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 82-7420 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-04-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเบรก รถยนต์กู้ภัย หมายเลขทะเบียน 84-0713 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-04-18 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4) (5)

2562-04-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 950 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-04-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กง 1879 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-04-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กพ 116 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-04-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าเบอร์ 1 หมายเลขทะเบียน 82-6260 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-04-11 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4) (5)

2562-04-05 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2) (3) (4)

2562-04-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนังาน น้ำดื่ม ประจำเดือน เมษายน 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-04-04 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ และปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2) (3) (4)

2562-04-03 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมารถบัส ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-04-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงเหล็ก ขนาด 3X3 เมตร ปรับแต่งตามขนาดที่ต้องการ (1) (2) (3) (4)

2562-04-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำประกาศนียบัตร ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-04-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2562-03-29 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนเมษายน 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-03-29 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนเมษายน 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-03-28 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนเมษายน 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-03-28 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำน้ำปานะสำหรับถวายเณร (ตอนเย็น), ค่าจ้างเหมาน้ำดื่ม ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-03-28 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารสำหรับถวายเณร, ค่าจ้างเหมาอาหารสำหรับแขกผู้มีเกียรติ ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-03-28 ประกาศผลการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาประกอบเต๊นท์ ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-03-28 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมารถขบวนแห่, ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง, ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงใช้ในพิธีเปิด, พิธีปิด, ค่าจ้างเหมาวงปี่พากย์, ค่าจ้างเหมาพิธีทำขวัญนาค ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-03-28 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน, ค่าจัดซื้อถังน้ำ, ค่าจัดซื้อปัดตาเลี่ยน, ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4) (5)

2562-03-28 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำน้ำปานะสำหรับถวายเณร (ตอนเย็น), ค่าจ้างเหมาน้ำดื่ม ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-03-28 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อพวงหรีด (1) (2) (3) (4)

2562-03-28 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าตกแต่งสถานที่วัดและเทศบาลพร้อมสถานที่อาบน้ำ ค่าจ้างเหมาทำบายศรีสู่ขวัญนาคและเครื่องประกอบ ค่าจ้างเหมารถ - ส่ง สามเณรบิณฑบาตตอนเช้า ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-03-28 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล, ค่าจ้างเหมาจัดทำสปอต ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-03-28 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารสำหรับถวายเณร, ค่าจ้างเหมาสำหรับแขกผู้มีเกียรติ ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-03-27 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-03-15 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา หน้าวัดเขามัน หมู่ที่ 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2562-03-15 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ถนนเทศบาล 4 หมู่ที่ 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2562-03-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.บริเวณคอสะพานหน้าวัดบ้านไทย ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2562-03-05 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการขยายถนน คสล.บริเวณทางเข้าถนนเทศบาล 4 หมู่ที่ 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2562-03-04 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลุ่มบ้านเนินเขา ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2562-02-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสายพิน โสมลี ชุมชนดินสองพอง หมู่ที่ 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2562-02-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางทองแดง ละอองอินทร์ ชุมชนบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2561-11-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างขออนุมัติเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนกลอนประตู รถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 83-7313 สระบุรี  (1) (2) (3) (4) (5)

2561-11-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมแซมตรวจสภาพรถลากจูง หมายเลขทะเบียน 83-8828 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 019-47-0002) (1) (2) (3) (4) (5)

2561-11-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการป้องกันโรคระบาดสัตว์ (1) (2) (3) (4) (5)

2561-11-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการป้องกันโรคระบาดสัตว์ (1) (2) (3) (4) (5)

2561-11-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กง 1879 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 002-46-0006) (1) (2) (3) (4) (5)

2561-11-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค.698 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 019-48-0003) (1) (2) (3) (4) (5)

2561-11-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมแซมตรวจสภาพรถแทรกเตอร์ตัดหญ้าแขน หมายเลขทะเบียน ตค.604 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 019-46-0001) (1) (2) (3) (4) (5)

2561-11-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างขอบุนุมัติซ่อมแซมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค. 950 สระบุรี(หมายเลขครุภัณฑ์ 004-50-0001) (1) (2) (3) (4) (5)

2561-11-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าเบอร์ 1 หมายเลขทะเบียน 82-6260 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 012-45-0001)  (1) (2) (3) (4)

2561-11-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่, ค่าจ้างเหมาจัดทำพิธีเปิด ตามโครงการประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2)

2561-11-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาไฟประดับ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2)

2561-11-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2)

2561-11-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาเวที จ้างเหมาดนตรี ศิลปินนักร้อง นักเต้น ตามโครงการประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2)

2561-11-14 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ตามโครงการประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2)

2561-11-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ, ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการประณีลอยกระทง เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2)

2561-11-13 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุชมูลฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุชภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวางฯ (1) (2)

2561-11-13 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุชมูลฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุชภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวางฯ (1) (2)

2561-11-13 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุชมูลฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุชภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวางฯ (1) (2)

2561-11-07 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนฯ (1) (2)

2561-11-05 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนฯ (1) (2)

2561-11-05 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนฯ (1) (2)

2561-11-05 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดทำเอกสารการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนฯ (1) (2)

2561-11-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาล (1)

2561-10-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-10-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (1) (2)

2561-10-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2)

2561-10-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) (1) (2)

2561-10-30 ประกาศผลการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวางป่าไผ่และจิตรประไฟชาเล่ต์ (1) (2)

2561-10-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-10-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-10-29 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมาลเลขทะเบียน นข 5223 สระบุรี (1) (2)

2561-10-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง(ป่าไผ่) (1) (2)

2561-10-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค. 698 สระบุรี (1) (2)

2561-10-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค. 784 สระบุรี (1) (2)

2561-10-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างจ้างเหมายานพาหนะรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) จำนวน 6 คัน (1)

2561-10-25 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-10-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างตามโครงการป้องกันปัญหาโรคไช้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2)

2561-10-24 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2)

2561-10-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 (1) (2)

2561-10-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 (1) (2)

2561-10-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาเต็นท์ในงานพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 (1) (2)

2561-10-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาครูต่างชาติ เพื่อสอนนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง จำนวน 3 อัตรา (1) (2)

2561-10-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 (1) (2)

2561-10-19 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9256 สระบุรี (1) (2)

2561-10-19 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9256 สระบุรี) (1) (2)

2561-10-19 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2)

2561-10-19 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปั๊มน้ำบ่อบาดาลและตู้ควบคุมปั๊มน้ำ (1) (2)

2561-10-18 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-10-17 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำดอกไม้ตกแต่งบริเวณจัดงานพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช (1) (2)

2561-10-17 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับ บริเวณจัดงานในพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช (1) (2)

2561-10-12 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายทีมีฟอส) (1) (2)

2561-10-12 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-10-12 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-10-11 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก) (1) (2)

2561-10-10 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำห้องส่งเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับระดับอนุบาลศกษาของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) (1) (2)

2561-10-10 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบอาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) (1) (2)

2561-10-10 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาคารเรียน 2 ชั้น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไผ่ (1) (2)

2561-10-10 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาคารเรียน สถ.ศพด.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจิตรประไพชาเล่ต์ (1) (2)

2561-10-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-10-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเช่าพื้นที่วางระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (Ltax3000) (1) (2)

 


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2020 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P