Home หน่วยงานภายใน กองการคลัง

กองการคลัง


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


      ระยะเวลาชำระภาษี มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
      ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
            ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
      ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
            ผู้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึก, อาคาร, คอนโดนิเนียม หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตเทศบาล ซึ่งใช้หาประโยชน์โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่างๆ ให้เช่า หรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัย อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินกับเทศบาล
      การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
            ขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด. 2 ) ที่กองคลัง เทศบาล กรอกรายละเอียด และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อประเมินภาษีภายในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี
            ขอรับใบแจ้งการประเมินภาษี (แบบ ภ.ร.ด.2) จากเทศบาลแล้ว ชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน
      หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
            • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก
            • บัตรประจำตัวประชาชน
            • สำเนาทะเบียนบ้าน
            • ทะเบียนการค้า . ทะเบียนพาณิชย์, ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
            • ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา

ภาษีบำรุงท้องที่

      ระยะเวลาชำระภาษี มกราคม - เมษายนของทุกปี
      ภาษีบำรุงท้องที่
      ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
      การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
            • ให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.5) ที่กองคลังเทศบาล ภายในเดือนมกราคมของทุก 4 ปี และชำระภาษีภายในเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี
            • กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดินเจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
หลักฐานที่ต้องนำไป
            • สำเนาโฉนดที่ดิน นส.3 หรือ นส.3 ก
            • สำเนาทะเบียนบ้าน
            • บัตรประจำตัวประชาชน
            • ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว

ภาษีป้าย

      ระยะเวลาชำระภาษี มกราคม - มีนาคมของทุกปี
      ภาษีป้าย
            ป้ายที่ต้องชำระภาษี คือ ป้ายแสดงชื่อ ยื่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
      การยื่นแบบแสดงรายการภาษี
            1. ให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่กองคลัง เทศบาล ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี และต้องชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
            2. ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข พื้นที่ป้าย, ข้อความ, ภาพ อันเป็นเหตุให้เสียภาษีเพิ่มขึ้นให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข
            3. ในกรณีที่มีการโอนป้าย ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อเทศบาล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับโอน
      อัตราภาษีป้าย
            1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท : 500 ตร.ซม.
            2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 20 บาท : 500 ตร.ซม.
            3. ป้ายต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท : 500 ตร.ซม.
                  - ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่
                  - ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
            4. ป้ายตาม 1, 2, 3 เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
      หลักฐานที่ต้องนำไป
            • รูปถ่ายป้าย
            • บัตรประจำตัวประชาชน
            • ทะเบียนการค้า , ทะเบียนพาณิชย์
            • ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว

 

 


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2019 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P