Home หน่วยงานภายใน กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 

      หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

            • บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ ( ผู้ประกอบการ / ผู้ถือใบอนุญาต )

            • บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ

            • สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ

            • กรณีที่เป็นนิติบุคคล ให้นำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล

            • สำเนาใบ รง.4

            • กรณีที่เจ้าของกิจการไม่สามารถมายื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง ให้ผู้รับมอบอำนาจนำหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมาแสดง

            •ใบรับรองแพทย์ ในกรณีขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการแต่งผม – เสริมสวย

            • ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ ( กรณีขอต่อใบอนุญาต )

            • อื่นๆ ตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร

      หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

            • บัตรประจำตัวของผู้รับใบอนุญาต

            • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต

            • สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร

            • ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ ( กรณีขอต่อใบอนุญาต )

            • ใบรับรองแพทย์

            • อื่นๆ ตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี

      ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต

            • ยื่นคำร้องพร้อมนำเอกสารหลักฐานในการยื่นขอรับใบอนุญาตที่ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล

            • พนักงานสาธารณสุขออกตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

            • พนักงานสาธารณสุขเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการออกใบอนุญาต

            • เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต

      ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาต

            • ยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการภายใน 15 วัน ก่อนเปิดดำเนินกิจการ

            • ในกรณีขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตภายใน 15 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

            • ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งให้มาชำระค่าธรรมเนียมประจำปีภายใน 15 วัน ก่อนวันที่ได้รับหนังสือรับรองแจ้ง ในปีถัดไปทุกปี

            • การต่อใบอนุญาตประจำปี ต้องมายื่นคำร้องภายใน 15 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2019 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P