Home ประกาศประกวดราคา

Facebook

ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2564

2563-10-22 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนบริเวณซอยทางเข้าชุมชนดินสอพองถึงหน้าวัดหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 7 (1)

 
ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2563

2563-05-26 ประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าบริการรถรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) จำนวน 6 คัน ภาคเรียนที่ 1/2563ฯ (1)

2563-05-05 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของพร้อมี่พักคนงาน (1)

2563-02-18 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 7 (1) (2) (3) (4)

2562-11-25 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (1) (2) (3)

 
ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2562

2562-08-27 ประกาศประกวดราคา ซื้อจัดซื้อลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 30 ชุด (1) (2) (3)

2562-08-27 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย สบ.ถ. 12-006(ถนนเทศบาล 4) ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 ตำบลทับกวาง (1) (2) (3)

2562-08-16 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ ความจุ 15.00 ลบ.ม. สูง 15.00 เมตร และเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2562-07-15 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุกเครนไฮดรอลิก (1)

2562-07-09 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุก 10 ล้อ 2 เพลา เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า (1) (2) (3)

2562-06-26 ประกาศประกวดราคา จ้างออกแบบศูนย์กีฬาและนันทนาการ (1)

2562-06-21 ประกาศประกวดราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (1) (2)

2562-05-30 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการ(เช่า) รถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล (1) (2) (3)

2562-05-29 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ความสูง 7.00 เมตร บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำนาคราชถึงวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ หมู่ีที่ 10 (1) (2)

2562-05-03 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ บริเวณหมู่ที่ และหมู่ที่ 6 (1) (2)

2562-04-29  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างฯ บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำนาคราชถึงวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ หมู่ที่ 10 (1) (2)

2562-04-24 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สบ.ถ. 12-006 สายถนนเทศบาล 4 บริเวณหน้าครับปอทับกวางถึงหมู่บ้านออมเงิน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 (1) (2)

2562-04-23 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมายานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง1 (สมุห์พร้อม) จำนวน 6 คัน (1) (2)

2562-04-04 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.บริเวณซอยบ้านนางจรูญ บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 7 (1) (2) (3)

2562-04-04 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนชุมชนบ้านสะพานสอง ซอย 1 หมู่ที่ 7 (1) (2) (3)

2562-04-04 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล 4 ซอย 4 ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ 1  (1) (2) (3)

2562-04-03 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านบุญยพัฒน์ ชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่ที่ 6 (1) (2)

2562-04-03 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 6 จากหน้าร้านอาหารครัวแอ๊ดอินเดียนถึงหน้าซุ้มประตูวัดบ้านโป่ง (1) (2)

2562-04-03 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 4 ซอย 2 หมู่ที่ 1 (1) (2)

2561-12-24 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) (1) (2)

2561-12-24  ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) (1) (2) (3)

2561-12-18  ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อแม่ข่ายและลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1) (2)

2561-12-17  ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อแม่ข่ายและลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1) (2)

2561-12-14  ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาสำนักงานเทศบาลทั้ง 2 อาคาร จำนวน 12 ห้อง (1) (2) (3)

2561-12-07  ประกาศประกวดราคา เดือนธันวาคม 2562

(1) จัดซื้อแม่ข่ายและลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

(2) ปรับปรุงห้องสุขาสำนักงานเทศบาลทั้ง 2 อาคาร จำนวน 12 ห้อง

2561-12-04  ประกาศประกวดราคา

(1) โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยเข้าชุมชนหนองบัวบานถึงถนนเทศบาล 1 ชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 7

2561-11-26  ประกาศประกวดราคา

(1) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

(2) โครงการปรับปรุงถนน โดยลาดยางพาราแอลฟัลท์ คอนกรีต ซอยแสงเพชร ชุมชนหินดาดพัฒนา

2561-11-16  ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างลาดยางพาราแอสฟัลด์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สบ.ถ.12-006 สายถนนเทศบาล 4 จากสามแยกถนนมิตรภาพ ถึงสะพานหน้าองค์การเภสัชกรรม (1) (2) (3)

2561-11-16  ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ 2562  (1)

2561-10-22  ประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน (1) (2)

2561-10-19  ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอยแยกถนน สบ1003 ชุมชนหังเขาเกตุ หมู่ที่ 6 (1) (2) (3) (4)

2561-10-17  ประกาศประกวดราคา

(1) จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาล

(2) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ บริเวณหมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง จำนวน 9 จุด

2561-10-12  ประกาศประกวดราคา จ้างเหมายานพาหนะรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) จำนวน 6 คัน (1) (2) (3)
(4)

2561-10-09  ประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน (1) (2) (3)

2561-10-08  ประกาศประกวดราคา จ้างเหมายานพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) จำนวน 6 คัน

2561-10-08  ประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูลไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน

2561-10-08  ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอยแยกถนน สบ 1003 ชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่ที่ 6

2561-10-04  ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2) (3)

 
ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2561

2561-09-05      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายบ้านถ้ำพระโพธิสัตว์ ช่วงที่แยกตัดกับถนนเทศบาล 3 ทั้งสองฝั่ง (1)

2561-08-29      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2) (3)

2561-08-29      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 9 (1) (2)

2561-08-24      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายบ้านถ้ำพระโพธิสัตว์ ช่วงที่แยกตัดกับถนนเทศบาล 3 ทั้งสองฝั่ง (1) (2)

2561-08-20      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยเพชรไผ่ทอง 10-11 หมู่ที่ 2 (1) (2) (3) (4)

2561-08-20      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายวิชิต นางรัตนา ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ 3 (1) (2) (3)

2561-08-20      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมสนามฟุตซอล (1) (2) (3) (4)

2561-08-20      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บริเวณชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ 3 (1) (2) (3)

2561-08-20      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บริเวณชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 6 (1) (2) (3) (4)

2561-08-20      ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 9 (1) (2)

2561-08-01      ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. ชุมชนบ้านป่าแดง ซอย 2 หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 (1) (2)

2561-08-01      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพราราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณสถานีวิจัยทับกวาง ชุมชนเกษตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 10 (1) (2) (3)

 

2561-07-20      ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสีแยกหนองปู 93 ถนนเทศบาล 16 หมูที่ 3,9 (1) (2)

2561-07-20      ประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน (1)

2561-07-18      ประกาศประกวดราคา จัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร (1) (2) (3)

2561-07-11      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการขยายถนนสายบ้านถ้ำพระโพธิสัตว์ช่วงสี่แยกตัดกับถนนเทศบาล 6 ทั้ง 4 สาย (1) (2) (3)

2561-07-10      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณบ้านนางอำไพ เกื้อมิตร ชุมชนเกษตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 (1) (2) (3)

2561-07-09      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาเหล็ก บริเวณลานกีฬาอ่างน้ำใจ ชุมชนเพชรไผ่ทอง หมู่ที่ 2 (1) (2) (3)

2561-07-03      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอยบ้านหัวนา ชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่ที่ 6 (1) (2) (3)

2561-07-02      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณหน้าวัดทับกวางถึงที่ทำการชุมชนหัววังยาว หมู่ที่ 4 (1) (2) (3)

 

2561-06-18      ประกาศประกวดราคา จ้างติดตั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กส์ของเทศบาลเมืองทับกวาง


2561-03-07      ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2561-02-12      ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 ถนนเทาศบาล 4 ชุมชนเขามันฯ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2560-12-21      ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ (1) (2)

 
ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2560

2560-08-21      ประกาศประกวดราคา โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (1) (2)

2560-06-28      ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างถนนโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ หมู่ที่ 6-7 (1)
2560-06-28      ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างถนนพร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ หมู่ที่ 9 (1) (2)

2560-05-04      ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างระบบระบายน้ำฯ หมู่ที่ 3 (1) (2)
2560-05-04      ประกาศประกวดราคา งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ฯ (1) (2)

2560-01-27      ประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง(ตามประกาศฯ 6 มกราคม 2560) (1) (2)
2560-01-06      ประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง (1) (2)

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 2


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199

อีเมล์ admin@tubkwang.go.th


 


ลิขสิทธิ์ © 2020 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P