Home ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2560 PDF พิมพ์ อีเมล

2560-11-17    สรุปรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1) (2) (3)

2560-08-16    สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 (1) (2)

2560-07-05    สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนางสมเจตน์ ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 3 (1) (2)

2560-07-05    สอบราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอย 5-ชุมชนเฟื่องฟ้า หมู่ที่ 9 (1) (2)

2560-07-05    สอบราคาจ้างงานปรับถนน คสล. บริเวณหน้าวัดผักบุ้ง-แยกชุมชนดินสอพอง หมู่ที่ 7 (1) (2)

2560-07-05    สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 6 (1) (2)

 
ประกาศสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2559 PDF พิมพ์ อีเมล

2559-12-21      ประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบประปาบาดาลฯ (1) (2)

2559-12-08      ประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบประปาบาดาลฯ (1) (2)

2559-12-08      ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสลฯ (1) (2)

2559-10-28      ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน (1) (2) (3)

2559-10-28      ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร (1) (2)

2559-10-19      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดยานพาหนะ (1) (2) (3)

2559-10-14      ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) (1) (2)

2559-10-14      ประกาศสอบราคาปรับปรุงพื้นสนามกีฬา (1) (2)

2559-08-31      ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)

2559-06-29      ประกาศสอบราคาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2559-06-03      ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางเข้า หจก.ฉัตรกมลฯ (1) (2)

2559-06-03      ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคุณวาสนาฯ (1) (2)

2559-06-03      ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารห้องสุขา (1) (2)

2559-06-03      ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (1) (2)

2559-06-03      ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสำเริงฯ (1) (2)

2559-04-18      ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ชุมชนดินสอพอง (1) (2)

2559-04-18      ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านซับมะฝ่อ (1) (2)

2559-03-07      ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างร้านน้อยอาหารตามสั่งฯ

2559-03-07      ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยทองทวีฯ

2559-03-07      ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ่อเฒ่าปู่ฯ

2559-03-07      ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายบุญตัดฯ

2558-12-30      ประกาศสอบราคาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

 
ประกาศสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2558 PDF พิมพ์ อีเมล

2558-09-16      ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

2558-09-16      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาซ่อมแซมฯ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

 
ประกาศสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2557 PDF พิมพ์ อีเมล


2557-01-20      ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียนหลังเก่า

2557-01-20      ประกาศสอบราคาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมเครื่องเล่นสนาม

 
ประกาศสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2553

 

2553-08-17      ประกาศถนนนางบังอร

2553-08-17      ประกาศถนนนายเหรียญ

2553-08-17      ประกาศถนนหินดาดพัฒนา

2553-08-17      ประกาศรั้วสนามกีฬา

2553-08-17      ประกาศประปาซอยบ้าน สท.สมคิด

2553-06-10      ประกาศเครื่องออกกำลังกาย

2553-06-10      ประกาศประปาชุมชนบ้านหินดาด

2553-02-22      ประกาศถนนสนามกีฬา

2553-02-22      ประกาศท่อระบายน้ำหอนาฬิกา

2553-02-22      ประกาศเรียงหินเขื่อนกั้นดิน

2553-02-22      ประกาศขยายสะพานนางรัตนา

2553-02-02      ประกาศถนนแคปซิลคุ้มไผ่ทอง

2553-02-02      ประกาศถนนธัญสินี

2553-02-02      ประกาศวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

2553-02-02      ประกาศสะพานบ้านไทย

2553-02-02      ประกาศสะพานยายฟ้อน

2552-11-06      ประกาศนมโรงเรียนปี 53

2552-11-06      ประกาศนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 2

2552-11-06      ประกาศนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2552-10-07      ประกาศจัดซื้อไฟแฟลช

2552-10-07      ประกาศติดตั้งลูกข่าย

2552-10-07      ประกาศเสาเหล็กรูปกวางโรงรับจำนำ

 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 53

 
ประกาศสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2552

 

2552-08-14        ประกาศบ้านท้องถิ่นไทย

2552-08-14        ประกาศศาลาเอนกประสงค์ 

2552-08-14        ประกาศเครื่องออกกำลังกายวัดสมุห์พร้อม

2552-05-06        ประกาศติดตั้งเหล็กดัด

2552-05-06        ประกาศถนนซอยบ้านนางสำเริง

2552-05-06        ประกาศถนนณัฐกานต์

2552-05-06        ประกาศถนนนายถนอมศักดิ์

2552-05-06        ประกาศถนนนายทองไฝ

2552-05-06        ประกาศถนนนายฟอง

2552-05-06        ประกาศถนนนายอร่าม

2552-05-06        ประกาศถนนลาดยางจันที

2552-05-06        ประกาศประปาเกษตรสัมพันธ์

2552-05-06        ประกาศรางน้ำป้องกัน

2552-05-06        ประกาศรางระบายน้ำ 

 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2552

 
ประกาศสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2551

 

2551-02-01        ประกาศประปาชุมชนบ้านน้ำพุ 

2551-02-25        ประกาศถนนซอยบ้านนางช่วย 

2551-02-25        ประกาศถนนซอยบ้านนายเฉลิม 

2551-02-25        ประกาศถนนซอยบ้านนายทวี 

2551-02-25        ประกาศถนนซอยบ้านนายสุวรรณ 

2551-02-25        ประกาศถนนซอยบ้านเสวก 

2551-02-25        ประกาศถนนซอยเลียบฟาร์มม้าดาราชัย 

2551-02-25        ประกาศถนนซอยอำภา 

2551-02-25        ประกาศถนนตรงข้ามโรงเรียนหนองผักบุ้ง 

2551-02-25        ประกาศถนนสะพานสอง ซอยนางสัจจะ 

2551-02-25        ประกาศถนนสายชุมชนสะพานสอง หมู่ 7 

2551-02-25        ประกาศถนนสายซอยบ้านตาแถ ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ 1 

2551-02-25        ประกาศถนนสายซอยบ้านนายจำรัส 

2551-02-25        ประกาศถนนหมู่บ้านเพ็ชรน้ำหนี่ง 

2551-02-25        ประกาศประปาชุมชนเกษตรสัมพันธ์

2551-02-25        ประกาศประปาชุมชนแผ่นดินทอง 

2551-02-25        ประกาศประปาบ้านถ้ำ 

2551-02-25        ประกาศปรับปรุงสนามอาคารศูนย์จิตรประไพ

 ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2019 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P