Home ประกาศผลการเสนอราคา

Facebook

ประกาศผลการเสนอราคา
ประกาศผลการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2564(ตุลาคม-มีนาคม)

2563-10-27 ประกาศผลการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (1)

 
ประกาศผลการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563(ตุลาคม-เมษายน)

2563-02-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อม ล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ ชั้น 2,3,4 (1) (2) (3) (4)

2563-02-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 (1) (2) (3) (4) (5)

2563-02-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมฮาร์ทดิส คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (1) (2) (3) (4)

2563-02-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติก เกรด A (1) (2) (3) (4)

2563-02-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2) (3) (4)

2563-02-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กท 116 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 00-46-0006) (1) (2) (3) (4) (5)

2563-02-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายพานราวลิ้น ลูกรอกสายพานราวลิ้น สายพานไดร์ชาร์ท และแป็บน้ำมันหัวฉีดรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กท 9015 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2563-02-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (1) (2) (3) (4)

2563-02-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบ LAN (1) (2) (3) (4)

2563-02-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง (1) (2) (3) (4)

2563-02-24 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2563-02-24 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2) (3) (4)

2563-02-24 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2563-02-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างทำสติ้กเกอร์ PVC แจ้งเหตุด่วนเบอร์โทรฉุกเฉินและป้ายไวนิลแจ้งเหตุด่วนเบอร์โทรฉุกเฉิน (1) (2) (3) (4)

2563-02-21 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (1) (2) (3) (4)

2563-02-21 ประกาศผลการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 83-9256 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2563-02-21 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มีนาคม 2563 (1) (2) (3) (4)

2563-02-21 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9257 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2563-02-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ 5543 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2563-02-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-0257 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2563-02-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ 5543 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2563-02-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (1) (2) (3) (4)

2563-02-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-1257 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2563-02-19 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 5837 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2563-02-17 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ Best Fogger หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 054-59-0002 (1) (2) (3) (4) (5)

2563-02-17 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดกลาง หมายเลขทะเบียน 83-0672 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2563-02-17 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 2393 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 012-46-0002) (1) (2) (3) (4)

2563-02-17 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรคเตอร์ตักหน้าขุดหลัง(JCB) หมายเลขทะเบียน คต784 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 019-48-0003) (1) (2) (3) (4) (5)

2563-02-17 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (1) (2) (3) (4)

2563-02-17 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร ตามโครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1) (2) (3) (4)

2563-02-17 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1) (2) (3) (4)

2563-02-17 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย (ไวนิล) ตามโครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1) (2) (3) (4)

2563-02-14 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง ป่าไผ่ (1) (2) (3) (4)

2563-02-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฎิกูลห้องสุขา บริเวณด้านนอกอาคารสนามกีฬาเทศบาลเมืองทับกวาง จำนวน 1 บ่อ (1) (2) (3) (4)

2563-02-14 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (1) (2) (3) (4)

2563-02-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมารถบัส รับ-ส่ง ตามโครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2563-02-13 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2563-02-13 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2563-02-13 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) (1) (2)

2563-02-12 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ Brother HL-3170CDW (1) (2) (3) (4)

2563-02-12 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1) (2) (3) (4)

2563-02-12 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1) (2) (3) (4)

2563-02-12 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1) (2) (3) (4)

2563-02-12 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามโครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีฯ (1) (2) (3) (4)

2563-02-11 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4) (5)

2563-02-11 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 5652 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2563-02-11 ประกาศผลการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2563-02-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ (1) (2) (3) (4)

2563-02-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) (1) (2) (3) (4)

2563-02-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2) (3) (4)

2563-02-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ (1) (2) (3) (4)

2563-02-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2563-02-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์พร้อมกลไกยกกระจกไฟฟ้าประตูหน้า ด้านขวา รถยนต์ตรวจการณ์ 2 หมายเลขทะเบียน กง  8996 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 302480009) (1) (2) (3) (4)

2563-02-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจิตรประไพชาเล่ต์ เทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2) (3) (4)

2563-02-05 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2563-02-05 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (1) (2) (3) (4)

2563-02-05 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายเหล็กบอกทางศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองทับกวางพร้อมติดตั้ง (1) (2) (3) (4)

 
ประกาศผลการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2562(พฤษภาคม-กันยายน)

2562-09-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4) (5)

2562-09-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ (1) (2) (3) (4)

2562-09-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซือวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ (1) (2) (3) (4)

2562-09-09 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 5755 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-09-09 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเช็คระบบเปลี่ยนวาล์วควบคุมแรงดันน้ำยาเครื่องปรับอากาศ แว็กน้ำยาและเติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศ รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กท 9015 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-09-09 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 5755 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-09-09 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดออโตเมติกควบคุมระบบไฟ AC 220 โวลต์ ภายในรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กพ 1800 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9257 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2) (3) (4)

2562-09-05 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง มีล้อเลื่อนและมีที่วางแขน (1) (2) (3) (4)

2562-09-05 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้แถวนั่งคอย 3 ที่นั่ง (1) (2) (3) (4)

2562-09-05 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4) (5)

2562-09-05 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) (1) (2) (3) (4)

2562-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4) (5)

2562-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (1) (2) (3) (4)

2562-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์หมายเลขทะเบียน กย 3327 สระบุรี) (1) (2) (3) (4)

2562-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (1) (2) (3) (4)

2562-09-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (1) (2) (3) (4) (5)

2562-09-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า ความสูง 12.00 เมตร พร้อมโคม แอล อี ดี (LED) จำนวน 3 ต้น (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2562-08-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (1) (2) (3) (4)

2562-08-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเดินระบบไฟ เปลี่ยนสวิทซ์ออโตเมติก เปลี่ยนชุดออโตเมติกไฟยกแลี้ยว เปลี่ยนสวิทซ์กุญแจสตาร์ท รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต 3458 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-08-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2) (3) (4) (5) (6)

2562-08-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าม่านในสำนักงานเทศบาลฯ (1) (2) (3) (4)

2562-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2) (3) (4)

2562-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ (1) (2) (3) (4)

2562-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2) (3) (4)

2562-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4 (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสุขา อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง หลังเก่า หลังใหม่ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2562-08-22 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ห้องสำนักงานปลัดเทศบาล (1) (2) (3) (4)

2562-08-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาด เติมน้ำยา เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น เครื่องปรับอากาศ (หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0109) และล้างทำความสะอาด เติมน้ำยา ซ่อมน้ำรั่ว เครื่องปรับอากาศ (หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0080) (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-22 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-21 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1) (2) (3) (4)

2562-08-21 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการแบบป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1) (2) (3) (4)

2562-08-21 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1) (2) (3) (4)

2562-08-21 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2) (3) (4)

2562-08-21 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2) (3) (4)

2562-08-21 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (จิตรประไพชาเล่ต์) จำนวน 4 เครื่อง (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-21 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม (ชั้น 4) (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-21 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ 115 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-08-21 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-19 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-08-16 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) (1) (2) (3) (4)

2562-08-16 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-16 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-16 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาล 1 (จิตรประไพชาเล่ต์) (1) (2) (3) (4)

2562-08-16 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทยุ (1) (2) (3) (4)

2562-08-16 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบ้านครงข้ามโรงเรียนอนุบาลสมถวิล ชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่ที่ 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2562-08-15 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-08-15 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนหัวเขาเกตุหมู่ที่ 6 บริเวณซอยบ้านหัวนา ซอยที่ 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2562-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำสติกเกอร์ติดกระจกประตูบานเลื่อนทางเข้าสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2) (3) (4)

2562-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2) (3) (4)

2562-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมระบบเบรก ล้างทำความสะอาด เคิมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ พัดลมเป่าตู้เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ตรวจการณ์ 2 หมายเลขทะเบียน กง 8996 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่ชุดจ่ายไฟระบบแสงสว่างภายใตรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กพ 1800 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (1) (2) (3) (4)

2562-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรีรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต 3458 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-7627 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (1) (2) (3) (4)

2562-08-13 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 6726 สระบุรี) (1) (2) (3) (4)

2562-08-13 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) (1) (2) (3) (4)

2562-08-13 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9257 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-13 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง (1) (2) (3) (4)

2562-08-13 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2562-08-09 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลเมืองทับกวางประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-09 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลเมืองทับกวางประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-08-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (1) (2) (3) (4)

2562-08-08 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-08 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-08 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-08 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-08 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-08 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-08 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรมทำพวงกุญแจและที่มัดผม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-07 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง (1) (2) (3) (4)

2562-08-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2) (3) (4)

2562-08-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2562-08-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2) (3) (4)

2562-08-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-08-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (1) (2) (3) (4)

2562-08-05 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับอาคารพร้อมผ้า (1) (2) (3) (4)

2562-08-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2562-08-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสีคิ้ว (1) (2) (3) (4)

2562-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (1) (2) (3) (4)2562-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2) (3) (4)

2562-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (1) (2) (3) (4)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ LEMEL (1) (2) (3)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2) (3) (4)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (1) (2) (3) (4)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างค่าเตรียมสนาม ค่าจ้างเหมาจัดทิธีเปิด ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (1) (2) (3) (4)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตักหน้าขุดหลัง(JCB) หมายเลขทะเบียน ตค. 784 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 019-48-0003) (1) (2) (3) (4) (5)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตรวจสภาพรถลากจูง หมายเลขทะเบียน 83-8828 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 019-47-0002) (1) (2) (3) (4)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 2393 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 011-41-0006) (1) (2) (3) (4)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-0632 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 019-47-0001) (1) (2) (3) (4)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค. 950 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดสำนักงาน (1) (2) (3) (4) (5)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (1) (2) (3) (4)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับนักกีฬา ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (1) (2) (3) (4)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล รุ่นประชาชนชาย, ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัลรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี, ค่าจัดซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (1) (2) (3) (4) (5)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหาร (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารเช้า ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) (1) (2) (3) (4) (5)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน(ข้าวกล่อง) ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4) (5)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการองการศึกษา (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์(ไวนิล) ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาเต๊นท์ผ้าใบ ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดทำเอกสารระกอบการอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2) (3) (4)

2562-07-26 ประกาศผลการเสนอราคา ทำป้าย โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2562-07-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 8703 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-07-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมเสาธงชาติ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2) (3) (4)

2562-07-25 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-07-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (1) (2) (3) (4)

2562-07-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-25 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-07-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพาหนะเพื่อทัศนศึกษาดูงานโครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

-----

2562-07-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างอาหารและอาหารว่าง สำหรับผู้เข้ารับฝึกอบรม ตามโครงการกิจกรรมปลูกฝัง จิตสาธารณะให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป (1) (2) (3) (4)

2562-07-24 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการกิจกรรมปลูกฝัง จิตสาธารณะให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป (1) (2) (3) (4)

2562-07-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการแบบป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมปลูกฝัง จิตสาธารณะให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป (1) (2) (3) (4)

2562-07-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กท 9015 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-07-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กท 9015 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-07-24 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อถังเคมีดับเพลิง ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4) (5)

2562-07-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาเต๊นท์ ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหาร ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อถังเคมีดับเพลิง ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-22 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เชื้อเพลิงฯ ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)
2562-07-22 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม(แก้ว) และน้ำแข็ง ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างอาหารว่างและเครื่องดิ่ม ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศผลการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2562(ตุลาคม-เมษายน)

2562-04-22 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-04-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 82-7420 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-04-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเบรก รถยนต์กู้ภัย หมายเลขทะเบียน 84-0713 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-04-18 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4) (5)

2562-04-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 950 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-04-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กง 1879 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-04-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กพ 116 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-04-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าเบอร์ 1 หมายเลขทะเบียน 82-6260 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-04-11 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4) (5)

2562-04-05 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2) (3) (4)

2562-04-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนังาน น้ำดื่ม ประจำเดือน เมษายน 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-04-04 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ และปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2) (3) (4)

2562-04-03 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมารถบัส ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-04-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงเหล็ก ขนาด 3X3 เมตร ปรับแต่งตามขนาดที่ต้องการ (1) (2) (3) (4)

2562-04-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำประกาศนียบัตร ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-04-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2562-03-29 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนเมษายน 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-03-29 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนเมษายน 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-03-28 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนเมษายน 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-03-28 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำน้ำปานะสำหรับถวายเณร (ตอนเย็น), ค่าจ้างเหมาน้ำดื่ม ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-03-28 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารสำหรับถวายเณร, ค่าจ้างเหมาอาหารสำหรับแขกผู้มีเกียรติ ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-03-28 ประกาศผลการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาประกอบเต๊นท์ ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-03-28 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมารถขบวนแห่, ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง, ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงใช้ในพิธีเปิด, พิธีปิด, ค่าจ้างเหมาวงปี่พากย์, ค่าจ้างเหมาพิธีทำขวัญนาค ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-03-28 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน, ค่าจัดซื้อถังน้ำ, ค่าจัดซื้อปัดตาเลี่ยน, ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4) (5)

2562-03-28 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำน้ำปานะสำหรับถวายเณร (ตอนเย็น), ค่าจ้างเหมาน้ำดื่ม ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-03-28 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อพวงหรีด (1) (2) (3) (4)

2562-03-28 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าตกแต่งสถานที่วัดและเทศบาลพร้อมสถานที่อาบน้ำ ค่าจ้างเหมาทำบายศรีสู่ขวัญนาคและเครื่องประกอบ ค่าจ้างเหมารถ - ส่ง สามเณรบิณฑบาตตอนเช้า ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-03-28 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล, ค่าจ้างเหมาจัดทำสปอต ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-03-28 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารสำหรับถวายเณร, ค่าจ้างเหมาสำหรับแขกผู้มีเกียรติ ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-03-27 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-03-15 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา หน้าวัดเขามัน หมู่ที่ 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2562-03-15 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ถนนเทศบาล 4 หมู่ที่ 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2562-03-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.บริเวณคอสะพานหน้าวัดบ้านไทย ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2562-03-05 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการขยายถนน คสล.บริเวณทางเข้าถนนเทศบาล 4 หมู่ที่ 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2562-03-04 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลุ่มบ้านเนินเขา ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2562-02-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสายพิน โสมลี ชุมชนดินสองพอง หมู่ที่ 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2562-02-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางทองแดง ละอองอินทร์ ชุมชนบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2561-11-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างขออนุมัติเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนกลอนประตู รถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 83-7313 สระบุรี  (1) (2) (3) (4) (5)

2561-11-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมแซมตรวจสภาพรถลากจูง หมายเลขทะเบียน 83-8828 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 019-47-0002) (1) (2) (3) (4) (5)

2561-11-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการป้องกันโรคระบาดสัตว์ (1) (2) (3) (4) (5)

2561-11-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการป้องกันโรคระบาดสัตว์ (1) (2) (3) (4) (5)

2561-11-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กง 1879 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 002-46-0006) (1) (2) (3) (4) (5)

2561-11-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค.698 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 019-48-0003) (1) (2) (3) (4) (5)

2561-11-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมแซมตรวจสภาพรถแทรกเตอร์ตัดหญ้าแขน หมายเลขทะเบียน ตค.604 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 019-46-0001) (1) (2) (3) (4) (5)

2561-11-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างขอบุนุมัติซ่อมแซมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค. 950 สระบุรี(หมายเลขครุภัณฑ์ 004-50-0001) (1) (2) (3) (4) (5)

2561-11-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าเบอร์ 1 หมายเลขทะเบียน 82-6260 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 012-45-0001)  (1) (2) (3) (4)

2561-11-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่, ค่าจ้างเหมาจัดทำพิธีเปิด ตามโครงการประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2)

2561-11-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาไฟประดับ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2)

2561-11-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2)

2561-11-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาเวที จ้างเหมาดนตรี ศิลปินนักร้อง นักเต้น ตามโครงการประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2)

2561-11-14 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ตามโครงการประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2)

2561-11-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ, ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการประณีลอยกระทง เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2)

2561-11-13 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุชมูลฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุชภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวางฯ (1) (2)

2561-11-13 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุชมูลฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุชภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวางฯ (1) (2)

2561-11-13 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุชมูลฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุชภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวางฯ (1) (2)

2561-11-07 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนฯ (1) (2)

2561-11-05 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนฯ (1) (2)

2561-11-05 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนฯ (1) (2)

2561-11-05 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดทำเอกสารการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนฯ (1) (2)

2561-11-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาล (1)

2561-10-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-10-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (1) (2)

2561-10-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2)

2561-10-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) (1) (2)

2561-10-30 ประกาศผลการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวางป่าไผ่และจิตรประไฟชาเล่ต์ (1) (2)

2561-10-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-10-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-10-29 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมาลเลขทะเบียน นข 5223 สระบุรี (1) (2)

2561-10-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง(ป่าไผ่) (1) (2)

2561-10-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค. 698 สระบุรี (1) (2)

2561-10-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค. 784 สระบุรี (1) (2)

2561-10-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างจ้างเหมายานพาหนะรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) จำนวน 6 คัน (1)

2561-10-25 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-10-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างตามโครงการป้องกันปัญหาโรคไช้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2)

2561-10-24 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2)

2561-10-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 (1) (2)

2561-10-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 (1) (2)

2561-10-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาเต็นท์ในงานพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 (1) (2)

2561-10-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาครูต่างชาติ เพื่อสอนนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง จำนวน 3 อัตรา (1) (2)

2561-10-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 (1) (2)

2561-10-19 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9256 สระบุรี (1) (2)

2561-10-19 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9256 สระบุรี) (1) (2)

2561-10-19 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2)

2561-10-19 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปั๊มน้ำบ่อบาดาลและตู้ควบคุมปั๊มน้ำ (1) (2)

2561-10-18 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-10-17 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำดอกไม้ตกแต่งบริเวณจัดงานพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช (1) (2)

2561-10-17 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับ บริเวณจัดงานในพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช (1) (2)

2561-10-12 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายทีมีฟอส) (1) (2)

2561-10-12 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-10-12 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-10-11 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก) (1) (2)

2561-10-10 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำห้องส่งเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับระดับอนุบาลศกษาของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) (1) (2)

2561-10-10 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบอาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) (1) (2)

2561-10-10 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาคารเรียน 2 ชั้น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไผ่ (1) (2)

2561-10-10 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาคารเรียน สถ.ศพด.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจิตรประไพชาเล่ต์ (1) (2)

2561-10-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-10-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเช่าพื้นที่วางระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (Ltax3000) (1) (2)

 
ประกาศผลการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2561(พฤษภาคม-กันยายน))

2561-09-25 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2)

2561-09-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดยานพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1(สมุหพร้อม) จำนวน 6 คัน ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2561 (1) (2)

2561-09-21 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อหนังสือห้องสมุด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1(สมุห์พร้อม) - 2 (จิตรประไพชาเล่ต์)ฯ (1) (2)

2561-09-21 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดเพดาน ขนาด 32000 BTU เพื่อติดตั้งห้องประชุมชั้น 4 (1) (2)

2561-09-21 ประกาศผลการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) (1) (2)

2561-09-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อหนังสือห้องสมุด(1) (2)

2561-09-19 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง (1) (2)

2561-09-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (1) (2)

2561-09-07 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร ตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-0257 สระบุรี (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4029 สระบุรี (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหาร, ค่าจ้างเหมาอาหารว่าง ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เทศบาลเมืองทับกวาง 2561 ครั้งที่ 3 (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาน้ำดื่ม ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (1) (2)

2561-09-05 ประกาศผลการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายบ้านถ้ำพระโพธิสัตว์ ช่วงที่แยกตัดกับถนนเทศบาล 3 ทั้งสองฝั่ง(1)

2561-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อดินถมบ่อขยะเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะ หมู่ที่ 5 (1) (2)

2561-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2)

2561-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเสื้อกันฝนพร้อมรองเท้าบูท (1) (2)

2561-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) (1) (2)

2561-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารมื้อกลางวัน โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ชุมชนหินดาดพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561(1) (2)

2561-09-03 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารมื้อกลางวัน โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุมชนนิคมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-09-03 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2)

2561-09-03 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน บัตรพีวิซี สายคล้องบัตรพนักงานและกรอบใส่บัตร (1) (2)

2561-08-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารมื้อกลางวัน โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุชภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุมชนหน้าวัดเขามัน ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-08-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 31 เครื่อง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม), งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง จิตรประไพชาเล่ต์-ป่าไผ่ (1) (2)

2561-08-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (1) (2)

2561-08-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา (1) (2)

2561-08-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุสื่อการเรียนการสอน) เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) (1) (2)

2561-08-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน กันยายน 2561 (1) (2)

2561-08-29 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเชตเทศบาล ประจำปี 2561 (1)

2561-08-29 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-08-29 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-08-28 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติ้กเกอร์รีดพลาสวู๊ดเคลือบด้าน บ้านนี้คัดแยกขยะ ขนาด 10*20 ซม. (1) (2)

2561-08-28 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านครัว โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-08-27 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านครัว เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (1) (2)

2561-08-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนสีเหลืองพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน 12 ชุด (1) (2)

2561-08-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนหนองบัวบาน หมู่ที่ 7 บริเวณซอยบ้านนายสมนึก จักรพล (1) (2)

2561-08-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวฯแยกบ้านนายเลี่ยม เอื่ยมคานะ ชุชนเพชรไผ่ทอง หมู่ที่ 2 (1) (2)

2561-08-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนบ้านถ้ำพัฒนา หมูที่ 10 (1) (2)

2561-08-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนบ้านเขามัน ถนนเทศบาล 4 ซอย 4 ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 (1) (2)

2561-08-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างทำที่ตั้งถังขยะแบบมีหลังคาคลุมและใส่ถังขยะได้ 3 ถัง และมีป้ายสังกะสีแสดงโลโก้เทศบาลเมืองทับกวางและป้ายการแยกประเภทขยะ (1) (2)

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศผลการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2561(ตุลาคม-เมษายน)

2561-04-30 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 2221 สระบุรี (1) (2)

2561-04-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาพาหนะ (1) (2)

2561-04-25 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (1) (2)

2561-04-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลฯ (1) (2)

2561-04-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลฯ (1) (2)

2561-04-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (1) (2)

2561-04-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (1) (2)

2561-04-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-04-17 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2)

2561-04-11 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 950 สระบุรี (1) (2)

อ่านเพิ่มเติม...
 ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199

อีเมล์ admin@tubkwang.go.th


 


ลิขสิทธิ์ © 2020 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P