Home ประกาศผลการเสนอราคา

ประกาศผลการเสนอราคา
ประกาศผลการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2561(พฤษภาคม-กันยายน))

2561-07-11 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุขยะ (1) (2)

2561-07-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (1) (2)

2561-07-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (1) (2)

2561-07-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-07-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (1) (2)

2561-07-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชุมชนดินสอพอง หมู่ที่ 7 บริเวณซอยบ้านนายสำรวย (1) (2)

2561-07-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยแยกนนเทศบาล 6 ข้าง หจก.สุนทรญาณ์ ชุมชนหนองปู 93 หมูที่ 3 (1) (2)

2561-07-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ 1 ซอยข้างร้านก๋วยเตี๋ยวกะลา (1) (2)

2561-07-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (1) (2)

2561-07-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 6 (1) (2)

2561-07-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ (1) (2)

2561-07-04 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ บริเวณประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2)

2561-07-04 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ บริเวณประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2)

2561-07-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (1) (2)

2561-07-04 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ บริเวณประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2)

2561-07-03 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (1) (2)

2561-07-03 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (1) (2)

2561-07-03 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (1) (2)

2561-07-03 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (1) (2)

2561-07-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม (1) (2)

2561-07-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวัน (1) (2)

2561-07-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตักหน้าขุดหลัง(JCB) หมายเลขทะเบียน คค 784 สระบุรี (1) (2)

2561-07-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-07-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซือโครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-07-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-07-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-07-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-07-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-06-28 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2)

2561-06-28 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-06-28 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (1) (2)

2561-06-27 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องปั่นไฟ พร้อมระบบเชื่อมเครื่องเบนซิน (1) (2)

2561-06-27 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (1) (2)

2561-06-27 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-06-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อนำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (1) (2)

2561-06-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (1) (2)

2561-06-22 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-06-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์ในการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-06-22 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-06-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำบัตรเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน (1) (2)

2561-06-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างตามโครงการรวมพลังชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561

2561-06-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างตามโครงการรวมพลังชุมชนเข้มแช็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561

2561-06-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อตามโครงการรวมพลังชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561

2561-06-19ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-06-18 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

2561-06-15 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย

2561-06-15 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

2561-06-14 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

2561-06-13 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-06-13 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-06-12 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ

2561-06-12 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ห้องประชุมชั้น 4 (1) (2)

2561-06-11 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์)

2561-06-11 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รอก ขนาด 3 ตัน

2561-06-08 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

2561-06-08 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหาร ตามโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-06-07 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บธ 5543 สระบุรี

2561-05-28 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1) (2)

2561-05-28 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1) (2)

2561-05-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างอาหารเย็นและน้ำดื่มสำหรับคณะศึกษาดูงาน (1) (2)

2561-05-25 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1) (2)

2561-05-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1) (2)

2561-05-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนฯ (1) (2)

2561-05-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนฯ (1) (2)

2561-05-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-7595 สระบุรี (1) (2)

2561-05-21 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตรวจสภาพรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน บท 2393 สระบุรี (1) (2)

2561-05-21 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (1) (2)

2561-05-21 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตรวจสภาพรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน บธ 2393 สระบุรี (1) (2)

2561-05-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 82-7420 สระบุรี (1) (2)

2561-05-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 (1) (2)

2561-05-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตรวจสภาพรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-0632 สระบุรี (1) (2)

2561-05-17 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-05-17 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 8706 สระบุรี

2561-05-16 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

2561-05-15 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะ รับ-ว่ง นักเรียนฯ, ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาฯ, ซื้อค่าอาหารเสริม (นม)

2561-05-10 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาครูต่างชาติ, ซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว, ซื้อวัสดุไฟฟ้า

2561-05-07 ประกาศผลการเสนอราคา จัดทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2560 (1) (2)

2561-05-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาพนักงานและบุคลากรฯ (1) (2)

2561-05-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-7595 สระบุรี (1) (2)

2561-05-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-0257 สระบุรี (1) (2)

2561-05-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่มประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (1) (2)

 
ประกาศผลการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2561(ตุลาคม-เมษายน)

2561-04-30 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 2221 สระบุรี (1) (2)

2561-04-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาพาหนะ (1) (2)

2561-04-25 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (1) (2)

2561-04-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลฯ (1) (2)

2561-04-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลฯ (1) (2)

2561-04-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (1) (2)

2561-04-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (1) (2)

2561-04-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-04-17 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2)

2561-04-11 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 950 สระบุรี (1) (2)

2561-04-11 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 698 สระบุรี (1) (2)

2561-04-10 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-04-10 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาน้ำดื่มเหมาจ่ายตามโครงการประเพณีสงกรานต์ฯ 2561 (1) (2)

2561-04-10 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีดฯ (1) (2)

2561-04-05 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-04-04 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมารถบัส ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อนฯ 2561 (1) (2)

2561-03-28 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลปรับปรุงข้อมูลและเช่าพื้นที่เว็บไซต์เทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2)

2561-03-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-03-29 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สามเณรบิณฑบาตรตอนเช้า ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อนฯ 2561 (1) (2)

2561-03-28 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ในการปฏิบัติงานด้านการจราจร (1) (2)

2561-03-27 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการปฏิบัติธรรม ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัว ค่าจัดซื้อถังน้ำ ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อนฯ 2561 (1) (2)

2561-03-27 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อนฯ 2561 (1) (2)

2561-03-27 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อนฯ 2561 (1) (2)

2561-03-27 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บริเวณซอยบ้านนางสายทอง อวนดีฯ (1) (2)

2561-03-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาจัดทำสปอต ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อนฯ 2561 (1) (2)

2561-03-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเครื่องอัฐบริขาร ค่าจัดซื้อผ้าขนหนูถวายสามเณร ค่าจัดซื้อเสื้อขาวกางเกงสำหรับนาค ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อนฯ 2561 (1) (2)

2561-03-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าประกอบเต๊นท์ ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อนฯ 2561 (1) (2)

2561-03-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง จำนวน 6 วัน พิธีเปิด พิธีปิด ตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อนฯ 2561 (1) (2)

2561-03-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารสำหรับถวายเณรตามโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อนฯ 2561 (1) (2)

2561-03-26 ประกาศผลการเสนอราคา จัดซื้อว้สดุก่อสร้าง (1) (2)

2561-03-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถลากจูง หมายเลขทะเบียน 83-8828สระบุรี (1) (2)

2561-03-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค950สระบุรี (1) (2)

2561-03-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ1143สระบุรี (1) (2)

2561-03-22 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ในการปฎิบัติงานด้านการจราจร (1) (2)

2561-03-22 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-03-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-03-21 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ (1) (2)

2561-03-21 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม (1) (2)

2561-03-19 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (1) (2)

2561-03-15 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-03-15 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (1) (2)

2561-03-15 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อ/จ้างโครงการวัน อสม. (1) (2)

2561-03-15 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการวัน อสม. (1) (2)

2561-03-15 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกน้ำ (1) (2)

2561-03-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร (1) (2)

2561-03-13 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อยฯ (1) (2)

2561-03-13 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อยฯ (1) (2)

2561-03-13 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (1) (2)

2561-03-13 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2)

2561-03-09 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) (1) (2)

2561-03-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงาน ศพด.เทศบาลเมืองทับกวาง (ป่าไผ่-จิตประไพชาเล่ต์)ฯ (1) (2)

2561-03-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (1) (2)

2561-03-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2)

2561-03-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ ขนาด 200 ลิตร) (1) (2)

2561-03-08 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ฯ (1) (2)

2561-03-08 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลฯ (1) (2)

2561-03-07 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (1) (2)

2561-03-07 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพิธีเปิด, ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันฯ (1) (2)

2561-03-07 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาน้ำดื่มนักกีฬา ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนฯ (1) (2)

2561-03-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนฯ (1) (2)

2561-03-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ (1) (2)

2561-03-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ประจำเดือนมีนาคม 2561ฯ (1) (2)

2561-03-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-03-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีดฯ (1) (2)

2561-03-05 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องทะเบียนราษฎร์ฯ (1) (2)

2561-03-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (1) (2)

2561-03-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างฯ (1) (2)

2561-02-28 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน (1) (2)

2561-02-28 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-02-28 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร (1) (2)

2561-02-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1(สมุห์พร้อม) (1) (2)

2561-02-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง (1) (2)

2561-02-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล (1) (2)

2561-02-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าเบอร์ 1 หมายเลขทะเบียน 82-6260 สระบุรี (1) (2)

2561-02-21 ประกาศผลการเสนอราคา จัดทำป้ายระวังสัตว์พร้อมค่าติดตั้ง(ป้ายวัว, ป้ายแพะข้ามถนน) (1) (2)

2561-02-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1) (2)

2561-02-19 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมารถบัส รับ-ส่ง โครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (1) (2)

2561-02-16 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (1) (2)

2561-02-15 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (1) (2)

2561-02-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (1) (2)

2561-02-06 ประกาศผลการเสนอราคา โครงการซื้อตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (1) (2)

2561-02-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาแปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฯ (1) (2)

2561-02-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (1) (2)

2561-02-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (1) (2)

2561-02-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (1) (2)

2561-02-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธิเฉพาะเจาะจง (1) (2)

2561-02-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) (1) (2)

2561-02-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1) (2)

2561-01-24 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-01-24 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (1) (2)

2561-01-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (1) (2)

2561-01-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2)

2561-01-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (1) (2)

2561-01-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะ โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (1) (2)

2561-01-19 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (1) (2)

2561-01-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำฯ (1) (2)

2561-01-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อฯ (1) (2)

2561-01-18 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-01-11 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน นางคำพู ชุมชนหนองบัวบาน (1) (2)

2561-01-11 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่ 6 (1) (2)

2561-01-09 ประกาศผลการเสนอราคา ค่าจ้างเวที ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (1) (2)

2561-01-09 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (1) (2)

2561-01-09 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหาร ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (1) (2)

2561-01-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (1) (2)

2561-01-09 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าประกอบเต็นท์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (1) (2)

2561-01-09 ประกาศผลการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเครื่องเหมา สวนสนุก ตกแต่งสถานที่ จัดทำพิธีเปิดฯ (1) (2)

2561-01-09 ประกาศผลการเสนอราคา โครงการซื้อของรางวัลของเล่นเด็กฯ (1) (2)

2561-01-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-01-08 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง (1) (2)

2561-01-03 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (1) (2)

2561-01-03 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกระเช้าไฟฟ้าเบอร์ 2 (1) (2)

2561-01-03 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2)

2561-01-03 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2)

2560-12-29 ประกาศผลการเสนอราคา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (1) (2)

2560-12-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมใส่ภาชนะปิ่นโตฯ (1) (2)

2560-12-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายฯ (1) (2)

2560-12-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อสังฆทาน ดอกไม้ธูปเทียม ค่าวัสดุสำนักงานฯ (1) (2)

2560-12-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ทำชุดบายศรีพร้อมของเซ่นไหว้ฯ (1) (2)

2560-12-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าประกอบเต็นท์ โครงการวันขึ้นปีใหม่ (1) (2)

2560-12-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าศูนย์อำนวยการฯ (1) (2)

2560-12-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) (1) (2)

2560-12-25 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (1) (2)

2560-12-25 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (1) (2)

2560-12-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพิธีเปิดกีฬาสีฯ (1) (2)

2560-12-22 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัลฯ (1) (2)

2560-12-22 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (1) (2)

2560-12-22 ประกาศผลการเสนอราคา ซ่อมระบบเบรกรถกู้ภัยฯ (1) (2)

2560-12-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวัน ค่าจ้างเหมาน้ำดื่มฯ (1) (2)

2560-12-15 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2)

2560-12-15 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (1) (2)

2560-12-14 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้งฯ (1) (2)

2560-12-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตักหน้าขุดหลัง (JCB) (1) (2)

2560-12-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ายานพาหนะเพื่อทัศนศึกษาดูงานฯ (1) (2)

2560-12-13 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำฯ (1) (2)

2560-12-12 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกน้ำฯ (1) (2)

2560-12-08 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (1) (2)

2560-12-08 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2560-12-08 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานฯ (1) (2)

2560-12-08 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (1) (2)

2560-12-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (1) (2)

2560-12-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับอาคารฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 (1) (2)

2560-12-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2560-11-27 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทำป้ายพร้อมติดตั้ง (1) (2)

2560-11-27 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายวัวข้ามถนนพร้อมค่าติดตั้ง (1) (2)

2560-11-27 ประกาศผลการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจิตรประไพชาเล่ต์ (1) (2)

2560-11-27 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 698 สระบุรี (1) (2)

2560-11-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างรถบัสไม่ประจำทางรับ-ส่ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฯ (1) (2)

2560-11-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร(ข้าวกล่อง) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฯ (1) (2)

2560-11-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง (1) (2)

2560-11-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มฯ (1) (2)

2560-11-23 ประกาศผลการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2)

2560-11-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาฯ (1) (2)

2560-11-23 ประกาศผลการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2560-11-21 ประกาศผลการเสนอราคา สั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกฯ (1) (2)

2560-11-20 ประกาศผลการเสนอราคา สั่งซื้อสั่งจ้าง ครุภัณฑ์การเกษตร (1) (2)

2560-11-17 ประกาศผลการเสนอราคา จ้าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก 6 ล้อฯ หมายเลขทะเบียน 83-0632 สระบุรี (1) (2)

2560-11-17 ประกาศผลการเสนอราคา จ้าซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ฯ หมายเลขทะเบียน ตค 784 สระบุรี (1) (2)

2560-11-16 ประกาศผลการเสนอราคา สั่งซื้อสั่งจ้าง วัสดุสำนักงาน (1) (2)

2560-11-13 ประกาศผลการเสนอราคา จ้าซ่อมแซมรถยนต์สีประตู หมายเลขทะเบียน กง 1879 สระบุรี (1) (2)

 ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2018 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P