ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ พิมพ์

9 มีนาคม 2558 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองทับกวาง ต้อนรับ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำไทร จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการกองทุนฯและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของกองทุน