มอบทุน พิมพ์

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง เทศบาลเมืองทับกวาง ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสระบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) โดยมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในเขตเทศบาลเมืองทับกวางจำนวน 34 ทุนๆ ละ 1,000 บาท ผู้สูงอายุ จำนวน 30 คนๆ ละ 2,000 บาท มอบรถเข็นให้กับผู้พิการจำนวน 1 คัน และผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 23 คน