โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลเมืองทับกวาง พิมพ์

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลเมืองทับกวาง วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 มีการเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสระบุรี โดยนายณัฐพล บุดดาพันธ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม