เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


นายกมอบอาหารเสริมนมกล่องในโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตเด็กอายุ 1-6 ปี ประจำปงบประมาณ 2564 งวดที่ 3


วันนี้นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง พร้อมด้วยนายวินัย สว่างอารมณ์ รองนายกเทศมนตรี นายมีเชาว์ มะลิซ้อน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ รก.ผอ. กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมบ้าน เพื่อมอบอาหารเสริมนมกล่องใในโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตเด็กอายุ 1-6 ปี ประจำปงบประมาณ 2564 งวดที่ 3 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆในชุมชนจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่โตเต็มวัยตามเกณฑ์ภาวโภชนาการ

2022-05-30
2022-05-10
2022-04-25
2022-04-02
2022-03-21
2021-08-08
2021-07-27
2021-07-23
2021-07-13
2021-07-05