เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


โครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565


วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ได้กล่าวเปิดงาน โครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พักพิงสุนัขและแมว โดยมีผู้เข้าร่วมและสนับสนุนโครงการฯ ได้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด, บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน), กำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้างเทศบาล ช่วยกันร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อทำให้เกิดความร่มรื่นและทัศนียภาพที่สวยงาม

2022-05-30
2022-05-10
2022-04-25
2022-04-02
2022-03-21
2021-08-08
2021-07-27
2021-07-23
2021-07-13
2021-07-05