เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชนประจำปี 2565 การแข่งขันฟุตบอล 11 คน ประเภทประชาชนชายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง


วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 8:30 น. คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และกองการศึกษา ได้จัดกิจกรรม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชนประจำปี 2565 การแข่งขันฟุตบอล 11 คน ประเภทประชาชนชายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง โดยมีนายสมบัติ อำนาคะ ส.ส. สระบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งภายในกิจกรรมมีการแข่งขันฟุตบอล 11 คน ประเภทประชาชนชายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย ลด ละ เลิก อบายมุขสิ่งเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมถึงส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสามัคคีสมานฉันท์และน้ำใจนักกีฬา

2022-09-23
2022-09-19
2022-09-15
2022-09-14
2022-09-09
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-03
2022-08-26
2022-08-24