เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565


เทศบาลเมืองทับกวาง จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทับกวางชั้น 4 นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ประกอบด้วยระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

วาระ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทสบาลเมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วาระที่ 3 ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (วาระที่ 2) แปรญัตติ

วาระที่ 4 ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (วาระที่ 3) ตราเทศบัญญัติ

วาระที่ 5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วาระที่ 6 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่ (กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วาระที่ 7 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วาระที่ 8 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติขยายการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

โดยมีนายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง พร้อมผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

2023-04-24
2023-04-12
2023-04-11
2023-03-21
2023-03-16
2023-02-13
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-01