เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


โครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองทับกวาง โดยงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองทับกวาง โดยมีนายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง เป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมอบรมฯโครงการดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี มาให้ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับหลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารทุกท่าน

ทั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนโครงการฯ จากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย แก่งคอย จำกัด, บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน), บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ในการมอบเงินสนับสนุนโครงการ และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มอบเสื้อยืดแก่คณะผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงาน นอกจากนี้ นายสมหมาย เเดงประเสริฐนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ยังให้การสนับสนุนชุดผ้ากันเปื้อน พร้อมหมวกในการประกอบอาหารอย่างถูกสุขอนามัยให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน

2023-04-24
2023-04-12
2023-04-11
2023-03-21
2023-03-16
2023-02-13
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-01