เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565


วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองทับกวาง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4 โดยเวลา 9.00 น. นายบุญส่ง แดงประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีฯ กล่าวพิธีเปิดโครงการฯ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน และขอขอบคุณ ดร.สนองวิชญ์ ภูวันทำมาตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญพิเศษ จากสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัวพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

2022-11-08
2022-10-23
2022-10-23
2022-10-13
2022-09-23
2022-09-19
2022-09-15
2022-09-14
2022-09-09
2022-09-05