เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565


วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองทับกวาง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4 โดยเวลา 9.00 น. นายบุญส่ง แดงประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีฯ กล่าวพิธีเปิดโครงการฯ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน และขอขอบคุณ ดร.สนองวิชญ์ ภูวันทำมาตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญพิเศษ จากสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัวพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

2023-04-24
2023-04-12
2023-04-11
2023-03-21
2023-03-16
2023-02-13
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-01