เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 1-3 กันยายน 2565 โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย วันที่ 1 ภาคการอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการ เกี่ยวกับการสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการภารกิจของรัฐ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายภคภูมิ บุตรโพธิ์ อดีตท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี , หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดย นายชัยพฤกษ์ ฉายพุทธ ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง วันที่ 2 ภาคทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี รับฟังธรรมเทศนา ณ วัดอุดมมงคล เรื่อง ธรรมะสำหรับนักปกครองกับการบริการประชาชน โดยพระครูวินัยธรถวิล ถาวรธัมโม เจ้าอาวาสวัดอุดมมงคล และร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ณ โรงแรมอาร์ เอส ราชศุภมิตร และวันที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางประยุกต์ใช้หลักเศรษกิจพอเพียงมาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

2023-04-24
2023-04-12
2023-04-11
2023-03-21
2023-03-16
2023-02-13
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-01