เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2566


วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่วนราชการ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทับกวางชั้น 4 และด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง

2023-04-24
2023-04-12
2023-04-11
2023-03-21
2023-03-16
2023-02-13
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-01