เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 08 ธันวาคม 2563

ประวัติความเป็นมา                ทับกวาง   เป็นชื่อตำบลหนึ่งของอำเภอแก่งคอย  ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า  บ้านลาว  พอทางการประกาศใช้พระราชบัญญัติปกครองท้องที่  พ.ศ. 2457  กำหนดเขตอำเภอแก่งคอยขึ้น  จึงได้มีการแบ่งการปกครองระดับตำบล ออกเป็นหมู่บ้าน  แหล่งที่เคยมีประชากรหนาแน่นมากแห่งแรก คือ  “บ้านลาว” ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีเชื้อสาย  บรรพบุรุษที่สืบเนื่องมาจากลาวอพยพที่พระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้า  ให้ต้อนมาจากนครเวียงจันทร์ต่อมา เริ่มมีราษฎรมากขึ้นในสมัยรัชการที่  3  จนกระทั่งถึงรัชการที่ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ สมัยท่านเป็นเสนาบดีมหาดไทย  ได้ประกาศให้ขึ้นเป็นหมู่บ้านชื่อว่า  “บ้านลาว”  แต่ต่อมาชื่อดังกล่าวนี้เห็นว่า  เป็นชื่อที่อาจก่อให้เกิดการแบ่งแยกชนชั้นขึ้นจึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเสียใหม่จากหมู่บ้านลาวเป็น“หมู่บ้านทักวาง”  และต่อมาได้มีประกาศให้ขึ้นเป็นตำบลชื่อว่า  “ตำบลทับกวาง”  จนกระทั่งได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย           

เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  2515  ให้จัดตั้งขึ้นเป็นสุขาภิบาลทับกวาง

                สุขาภิบาลทับกวาง  เจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลขึ้นมาเป็นเทศบาลเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  เรียกว่า เทศบาลตำบลทับกวาง
                เทศบาลตำบลทับกวาง  มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และมีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลทับกวางเป็นเทศบาลเมืองทับกวาง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555
                ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง   เมืองทับกวางตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแก่งคอย  ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  10  กิโลเมตร  และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดสระบุรี  โดยอยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรีประมาณ  22  กิโลเมตร

                อาณาเขตติดต่อ  เมืองทับกวางมีพื้นที่ทั้งหมด  101  ตารางกิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอใกล้เคียง  ดังนี้

- ทิศเหนือ                               ติดต่อกับ ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย

- ทิศใต้                                    ติดต่อกับ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย

- ทิศตะวันออก                       ติดต่อกับ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก

- ทิศตะวันตก                         ติดต่อกับ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย

                สภาพภูมิประเทศ  พื้นที่ของเทศบาลเมืองทับกวาง  เป็นพื้นที่ราบสูงและเขาเป็นส่วนใหญ่    อากาศของเมืองทับกวางมีลักษณะ  ฤดูร้อนค่อนข้างร้อนและในฤดูหนาวจะค่อนข้างเย็น ช่วงฤดูฝนพื้นที่บริเวณที่ราบสูงนี้ฝนมักไม่ตกต้องตามฤดูกาล  อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด  40  องศาเซลเซียส  ต่ำสุด  13  องศาเซลเซียส