เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 08 ธันวาคม 2563

คณะผู้บริหาร

 
 
  นายสมหมาย  แดงประเสริฐ
 
  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
โทร.0861346688
 

นายบุญส่ง  แดงประเสริฐ
นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ
นายวินัย  สว่างอารมณ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
โทร.0929547999
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
โทร.0982633637
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
โทร.0972439875ร.ต.กำจัด  วันดี
นางสาวไพลิน  บุญเตชพิทักษ์
นายประสพสุข  บุดดาพันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร.0865117472
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร.0644926942
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร.0898026257