เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 08 ธันวาคม 2563

สภาเทศบาล
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์


ประธานสภาเทศบาล

นายวิทยา  การะเกตุ

รองประธานสภาเทศบาล

นายประพัฒน์  เผื่อนจันทึก นายชาณุพงศ์  บุดดาพันธ์ นางสมบัติ  รัตนะ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 สมาชิกสภาเทศบาลเขต1

นางประนอม  จิวาลักษณ์ นางสาวชุติมันต์  นะพุทธะ นายปู  แตงอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 สมาชิกสภาเทศบาลเขต1
นายสมาน  แก่นพุทธา
นางสมพร  เพ็งแพง
นายธณัท  บำรุงราษฎร์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2
นายจันที  สีมาลา
นายวัสส์ธนภูมิ  จันทรัตน์
นายประสงค์  เงินแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์
นางเบญจวรรณ  ใจสูงเนิน
นายวิทยา  การะเกตุ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต3
สมาชิกสภาเทศบาลเขต3
สมาชิกสภาเทศบาลเขต3
นายพรมมา  น้อยเสนา
นายทนง  พะวงจิตร
นางสมใจ  คำสัตย์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต3
สมาชิกสภาเทศบาลเขต3
สมาชิกสภาเทศบาลเขต3