เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 556 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 27 ส.ค. 2564 ]96
302 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการพิจารณากำหนดเงินประโยชน์ตอบแททนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี พ.ศ.2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]93
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค การช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 27 ส.ค. 2564 ]93
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มการช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 27 ส.ค. 2564 ]94
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในวานกีฬาและนันทนาการ [ 27 ส.ค. 2564 ]97
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ [ 27 ส.ค. 2564 ]95
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ [ 27 ส.ค. 2564 ]92
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ [ 27 ส.ค. 2564 ]91
309 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง2 (จิตรประไพชาเล่ต์) [ 27 ส.ค. 2564 ]90
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 27 ส.ค. 2564 ]89
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 27 ส.ค. 2564 ]92
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 27 ส.ค. 2564 ]96
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสแกนเนอร์ A3 [ 27 ส.ค. 2564 ]90
314 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่2 [ 13 ส.ค. 2564 ]95
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองทับกวางประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]92
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวอธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]89
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]97
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]95
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]88
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]90
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28