เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ITA กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 [ 31 มี.ค. 2564 ]42
2 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 31 มี.ค. 2564 ]43
3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 31 มี.ค. 2564 ]45
4 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 31 มี.ค. 2564 ]42
5 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]40
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]45
7 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563 [ 11 ธ.ค. 2563 ]48
8 การขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรา 100 โดย ศาสตราจารย์ คร.กำชัย จงจักรพันธ์ กรรมการปฎิรูปกฎหมาย [ 11 ธ.ค. 2563 ]45
9 ปปช. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นไดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าของรัฐ พ.ศ. 2543 [ 11 ธ.ค. 2563 ]46
10 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 [ 11 ธ.ค. 2563 ]47
11 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบเทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรักษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี พ.ศ. 2543 [ 11 ธ.ค. 2563 ]44
12 พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 [ 11 ธ.ค. 2563 ]39
13 พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 [ 11 ธ.ค. 2563 ]45
14 พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2546) [ 11 ธ.ค. 2563 ]43
15 พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 [ 11 ธ.ค. 2563 ]45
16 พระราชบัญญัติ การจัดระเบียนการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 [ 11 ธ.ค. 2563 ]43
17 พระราชบัญญัติ กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินการตามความในมาตรา 100 [ 11 ธ.ค. 2563 ]44
18 พระราชบัญญัติ กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการ ตามความในมาตรา 100 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 [ 11 ธ.ค. 2563 ]48
19 พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 [ 11 ธ.ค. 2563 ]43
20 พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 [ 11 ธ.ค. 2563 ]49
 
หน้า 1|2|3