เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ITA คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯข้อ๑๐๐กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯข้อ๑๐๐กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ