เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กฎหมาย ป.ป.ช. น่ารู้ มาตรา 100 และ มาตรา 103

    รายละเอียดข่าว

กฎหมาย ป.ป.ช. น่ารู้ มาตรา 100 และ มาตรา 103

มาตรา 100 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่มีเจตนาเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต การเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องมาตรา 100 และมาตรา 103 ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐ    เอกสารประกอบ กฎหมาย ป.ป.ช. น่ารู้ มาตรา 100 และ มาตรา 103
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ