Home

การประชุมประชาคมและศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง โดยนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธี โดยมี อปพร.จากจังหวัดปทุมธานี อยุธยา นนทบุรี และสระบุรี จำนวน 240 คน

อ่านเพิ่มเติม...
 

29 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองทับกวาง โดยงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ได้จัดการอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% มีการให้ความรู้โดยร้อยตำรวจเอกชูศักดิ์ ชนะแสวง พร้อมคณะ จากสถานีตำรวจภูธรแก่งคอย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้อบรม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ผู้นำชุมชนและนักเรียนจำนวน 50 คน และได้รับการสนับสนุนหมวกกันน็อคจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จำนวน 50 ใบ

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการรวมพลังชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2561

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก เทศบาลเมืองทับกวางได้จัดโครงการรวมพลังชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2561 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองทับกวาง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา องค์กรเยาวชน สถานประกอบการ หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก อีกทั้งยังร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2561 วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง เป็นการอบรมให้ความรู้กับจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยคณะวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 พิธีเปิดเรียนโรงเรียนฟ้าวันใหม่เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ซึ่งปีนี้มีผู้สูงอายุให้ความสนใจมาเรียน จำนวน 172 คน โดยกำหนดวันเรียนดังนี้คือ รุ่น 1 เรียนทุกวันพุธ รุ่น 2 เรียนทุกวันอังคาร สถานที่เรียนคือ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง โดยในวันนี้ นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ได้มอบเงิน จำนวน 14,000 บาท ให้กับโรงเรียนฟ้าวันใหม่เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนต่อไป ซึ่งเป็นเงินจากการเข้าร่วมแข่งขันรายการกิ๊กดู๋ ทางช่อง 7

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2561

23 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองทับกวางได้จัดโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเป็นการอบรมภาควิชาการ และภาคศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561 โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องผู้สูงอายุกับการมีส่วนร่วมในโรงเรียนผู้สูงอายุ การดูแลและป้องกันการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และสังคมสูงวัยกับวิธีพอเพียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โดย ดร.เปรมวดี สาริชีวิน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และมีการตรวจวัดความดันโลหิต ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับกวางและศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองทับกวาง

อ่านเพิ่มเติม...
 

ภาพงานทับกวางคาวบอยซิตี้ ครั้งที่ 9 วันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองทับกวาง

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันเด็กแห่งชาติปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...
 

ทับกวางคาวบอยซิตี้ ครั้งที่ 9

ขอเชิญเที่ยวงานทับกวางคาวบอยซิตี้ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 20-21 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองทับกวาง


 

ภาพพิธีสวดสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันขึ้นปีใหม่ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองทับกวาง

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องความสำคัญและหลักการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุก เรื่องความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลแก่งคอย คือ 1. นางชูศรี รักษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและเลขานุการฝ่ายจิตอาสา 2. นางสุชาดา ตันติวงค์ ประธานจิตอาสาโรงพยาบาลแก่งคอย

อ่านเพิ่มเติม...
 

พิธีมอบบ้านประชารัฐ

พิธีมอบบ้านตามโครงการ"ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชน" ให้แก่นางเสาวลักษณ์ เชิงมลทด อายุ 52 ปี อยู่
บ้านเลขที่ 12/ ชุมชนบ้านสะพานสอง หมู่ 7 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งเป็นคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวสาเหตุจากเส้นเลือดในสมองแตก ทำให้ไม่มีอาชีพและรายได้ มีเพียงเบี้ยยังชีพคนพิการเท่านั้น โดยการดำเนินการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน คือ บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) บริษัท เคมีแมน จำกัด บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม...
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 16


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2018 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P