Home ประกาศผลการเสนอราคา ประกาศผลการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2561(พฤษภาคม-กันยายน))

Facebook

ประกาศผลการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2561(พฤษภาคม-กันยายน))

2561-09-25 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2)

2561-09-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดยานพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1(สมุหพร้อม) จำนวน 6 คัน ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2561 (1) (2)

2561-09-21 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อหนังสือห้องสมุด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1(สมุห์พร้อม) - 2 (จิตรประไพชาเล่ต์)ฯ (1) (2)

2561-09-21 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดเพดาน ขนาด 32000 BTU เพื่อติดตั้งห้องประชุมชั้น 4 (1) (2)

2561-09-21 ประกาศผลการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) (1) (2)

2561-09-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อหนังสือห้องสมุด(1) (2)

2561-09-19 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง (1) (2)

2561-09-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (1) (2)

2561-09-07 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร ตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-0257 สระบุรี (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4029 สระบุรี (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหาร, ค่าจ้างเหมาอาหารว่าง ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เทศบาลเมืองทับกวาง 2561 ครั้งที่ 3 (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาน้ำดื่ม ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (1) (2)

2561-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (1) (2)

2561-09-05 ประกาศผลการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายบ้านถ้ำพระโพธิสัตว์ ช่วงที่แยกตัดกับถนนเทศบาล 3 ทั้งสองฝั่ง(1)

2561-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อดินถมบ่อขยะเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะ หมู่ที่ 5 (1) (2)

2561-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2)

2561-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเสื้อกันฝนพร้อมรองเท้าบูท (1) (2)

2561-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) (1) (2)

2561-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารมื้อกลางวัน โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ชุมชนหินดาดพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561(1) (2)

2561-09-03 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารมื้อกลางวัน โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุมชนนิคมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-09-03 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2)

2561-09-03 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน บัตรพีวิซี สายคล้องบัตรพนักงานและกรอบใส่บัตร (1) (2)

2561-08-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารมื้อกลางวัน โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุชภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุมชนหน้าวัดเขามัน ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-08-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 31 เครื่อง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม), งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง จิตรประไพชาเล่ต์-ป่าไผ่ (1) (2)

2561-08-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (1) (2)

2561-08-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา (1) (2)

2561-08-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุสื่อการเรียนการสอน) เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) (1) (2)

2561-08-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน กันยายน 2561 (1) (2)

2561-08-29 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเชตเทศบาล ประจำปี 2561 (1)

2561-08-29 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-08-29 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-08-28 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติ้กเกอร์รีดพลาสวู๊ดเคลือบด้าน บ้านนี้คัดแยกขยะ ขนาด 10*20 ซม. (1) (2)

2561-08-28 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านครัว โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-08-27 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านครัว เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (1) (2)

2561-08-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนสีเหลืองพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน 12 ชุด (1) (2)

2561-08-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนหนองบัวบาน หมู่ที่ 7 บริเวณซอยบ้านนายสมนึก จักรพล (1) (2)

2561-08-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวฯแยกบ้านนายเลี่ยม เอื่ยมคานะ ชุชนเพชรไผ่ทอง หมู่ที่ 2 (1) (2)

2561-08-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนบ้านถ้ำพัฒนา หมูที่ 10 (1) (2)

2561-08-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนบ้านเขามัน ถนนเทศบาล 4 ซอย 4 ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 (1) (2)

2561-08-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างทำที่ตั้งถังขยะแบบมีหลังคาคลุมและใส่ถังขยะได้ 3 ถัง และมีป้ายสังกะสีแสดงโลโก้เทศบาลเมืองทับกวางและป้ายการแยกประเภทขยะ (1) (2)

 

2561-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณชุมชนคุ้มไผ่ทอง (1) (2)

2561-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนายบัญญัติ ชุมชนหนองบัวบาน หมู่ที่ 7 (1)

 

2561-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณชุมชนคุ้มไผ่ทอง ซอย 10 หมูที่ 8 (1) (2)

2561-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณสามแยกอู่ช่างอ๋อยถึงบ้านนายประชัน ประเสริฐสังข์ (1) (2)

2561-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) (1) (2)

2561-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และจอโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 จอ เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์)  (1) (2)

2561-08-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 9 (1) (2)

2561-08-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 ซอย 12(ท้ายซอย) หมู่ที่ 9 (1) (2)

2561-08-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคุ้มไผ่ทอง ซอย 5 ชุมชนคุ้มไผ่ทอง หมู่ที่ 8 (1) (2)

2561-08-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-08-22 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. (1) (2)

2561-08-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหาร (1) (2)

2561-08-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างติดตั้งแท่นเยึดเครื่องพ่นน้ำยาพร้อมยางกันสะเทือนและผ้าใบคลุมทับ (1) (2)

2561-08-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม (1) (2)

2561-08-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1-2 (สมุห์พร้อมและจิตตประไฟชาเล่ต์), ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (ป่าไผ่และจิตรประไพชาเล่ต์) (1) (2)

2561-08-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเครื่องเสียงติดรถยนต์ประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง (1) (2)

2561-08-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) (1) (2)

2561-08-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการชุมชน (1) (2)

2561-08-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-08-17 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-08-16 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1) (2)

2561-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปั๊มน้ำรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 5325 สระบุรี (1) (2)

2561-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 604 สระบุรี (1) (2)

2561-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 950 สระบุรี (1) (2)

2561-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กง 1879 สระบุรี  (1) (2)

2561-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตักหน้าขุดหลัง(JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 784 สระบุรี (1) (2)

2561-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าแบอร์ 1 หมายเลขทะเบียน 82-6260 สระบุรี (1) (2)

2561-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเครื่องเสียงรถยนต์ (1) (2)

2561-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุสื่อการเรียนการสอบ) เพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมื่องทับกวาง (ป่าไผ่) (1) (2)

2561-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1) (2)

2561-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1) (2)

2561-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1) (2)

2561-08-10 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (1) (2)

2561-08-10 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (1) (2)

2561-08-10 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมและเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ (1) (2)

2561-08-10 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-08-10 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง (1) (2)

2561-08-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-08-09 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างทำป้ายห้องสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2)

2561-08-08 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการแผนที่ภาษีฯ (1) (2)

2561-08-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2)

2561-08-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2)

2561-08-07 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561 (1)

2561-08-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2)

2561-08-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) (2)

2561-08-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชุมชนทับกวาง ซอยเตาปูน ซอย 3 หมู่ที่ 9 (1) (2)

2561-08-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณพื้นที่จุดบริการน้ำประปาข้างสนามกีฬาเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2)

2561-08-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณบ้าน สท.ประสงค์ เงินแก้ว ชุมชนเพชรไผ่ทอง หมู่ที่ 2 (1) (2)

2561-08-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับอาคาร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา (1) (2)

2561-08-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณวัดป่าไผ่ หมู่ที่ 8 (1) (2)

2561-08-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-08-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านครัว (1)

2561-08-03 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณชุมชนสะพานสอง ซอย 1 จำนวน 2 ช่อง (1) (2)

2561-08-03 ประกาศผลการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณชุมชนสะพานสอง ซอย 2 จำนวน 2 ช่อง (1) (2)

2561-08-03 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 จิตรประไพชาเล่ต์ (ซ่อมแซมหลังคาสนามเด็กเล่นฯ) (1) (2)

2561-08-03 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงและป้ายฉาก ตามโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ (1) (2)

2561-08-03 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1(สมุห์พร้อม) (1) (2)

2561-08-03 ประกาศผลการเสนอราคา ปรังปรุงถนน คสล. บริเวณชุมชนดินสอพอง หมู่ที่ 7 (1) (2)

2561-08-03 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพิธีเปิดและตกแต่งสถานที่ ตามโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ (1) (2)

2561-08-03 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหาร ตามโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ (1) (2)

2561-08-03 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านครัว (2)

2561-08-03 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.  บริเวณซอย บ้านนายไฟรัตน์ หมู่ที่ 7  (1) (2)

2561-08-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำไวนิล ตามโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ (1) (2)

2561-08-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (1) (2)

2561-08-02 6ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ตรวจการณ์ 2 หมายเลขทะเบียน กง 8996 สระบุรี (1) (2)

2561-08-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-08-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-08-02 3ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) (1) (2)

2561-08-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-08-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมระบบช่วงล่าง รถยนต์ตรจการณ์ 2 หมายเลขทะเบียน กง 8996 สระบุรี (1) (2)

2561-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 18000 btu เพื่อติดตั้งห้องสำนักปลัดและห้องทะเบียนราษฎร์ (1) (2)

2561-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง (1) (2)

2561-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าจัดซื้อเหรียญรางวัล ตามโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถฯ (1) (2)

2561-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (1) (2)

2561-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 5755 สระบุรี (1) (2)

2561-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการป้องกันปัญหาโรคไช้เลือดออกและโรคไช้ปวดข้อยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4 (1) (2)

2561-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบภายในรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 93-7313 สระบุรีุ (1) (2)

2561-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 83-7313 สระบุรี (1) (2)

2561-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างติดฟิลม์กรองแสง รถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 83-7313 สระบุรี (1) (2)

2561-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดสำนักงาน (1) (2)

2561-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (1) (2)

2561-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด (1) (2)

2561-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-07-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการย้ายถังประปาแชมเปญ พร้อมติดตั้งระบบใหม่ บริเวณชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 6 (1)

2561-07-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยแสงเพชร ชุมชนหินดาด หมู่ที่ 7 (1) (2)

2561-07-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารเย็น (1) (2)

2561-07-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณสามแยกอุ่ช่างอ๋อยถึงบ้านนายประชัน ประเสริฐสังข์ (1) (2)

2561-07-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการปรับถนน คสล.บริเวณซอยข้างวัดหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 7(1)

2561-07-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนซอย 9 บริเวณบ้านนางอำนวย คำเชียว ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ 1 (1) (2)

2561-07-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านผู้ใหญ่สมาน หมู่ที่ 6 ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา (1) (2)

2561-07-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำรอบห้องน้ำบริการประชาชนของเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2)

2561-07-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) ถึงอาคารเรียน 3 ชั้น (1)

2561-07-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบ้านนางโสภี อวนดี ชุมชนหนองบัวบาน หมู่ที่ 7 (2)

2561-07-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 7 บริเวณซอยบ้านนายเหรียญ (1)

2561-07-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ 1 ซอย 9 บริเวณบ้านนางโม (1) (2)

2561-07-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมวางท่องระบายน้ำ ชุมชนดินสอพอง หมู่ที่ 7 ซอยตรงข้ามหมู่บ้านแก่งคอยเลควิว (1) (2)

2561-07-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบกระเช้ารถบันได หมายเลขทะเบียน บบ 4050 สระบุรี (1) (2)

2561-07-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

2561-07-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเก้าอี้ 6 ที่นั้ง แบบโต๊ะพับเก็บได้ และซั้นวางหนังสือแบบโชว์ปกสลับสีเพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1(สมุห์พร้อม)และงานศูนย์ฯ (2)

2561-07-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-07-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตักน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 784 สระบุรี (1) (2)

2561-07-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กง 1879 สระบุรี (1) (2)

2561-07-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อขนาดกลาง หมายเลขทะเบียน 83-0632 สระบุรี (1) (2)

2561-07-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุตอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-07-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชุมชนเขาหัวเกตุ หมู่บ้านออมเงิน หมู่ที่ 6 (1) (2)

2561-07-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล 6 ซอย 11 ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ 3 (1) (2)

2561-07-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวฯซอยบ้านนางโสพิศ วรศักดิ์ ชุมชนเขาหัวเกตุ หมู่ที่ 6 (1) (2)

2561-07-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านครัว (1) (2)

2561-07-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหรือเปลี่ยอะไล่รถยนต์ หมาลเลขทะเบียน กง 2058 สระบุรี (1) (2)

2561-07-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณซอยไก่ย่างเลิศรส หมู่ที่ 7  (1) (2)

2561-07-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยข้างโรงเรียนสมถวิล ชุมชนห้วเขาเกตุ หมู่ที่ 6 (1) (2)

2561-07-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณชุมชนบ้านป่าแดง หมู่ที่ 1 ซอบ 3 บริเวณบ้านนายสุริยนต์ (1) (2)

2561-07-19 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (1) (2)

2561-07-19 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-07-19 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาเต้นท์ผ้าใบพร้อมติดตั้ง ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-07-19 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-07-18 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านครัว (1) (2)

2561-07-18 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (1) (2)

2561-07-18 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกหน้าเดียว (1) (2)

2561-07-17 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-07-17 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพาย ยี่ห้อ Best fogger 150 หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 054-59-0002 (1) (2)

2561-07-17 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพาย ยี่ห้อ Best fogger 150 หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 054-59-0001 (1) (2)

2561-07-16 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-07-16 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2)

2561-07-16 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-07-16 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้องานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ (1) (2)

2561-07-13 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2)

2561-07-12 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการอบรมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมฯ (1) (2)

2561-07-12 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2)

2561-07-12 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาซ๋อมแซมเครื่องพิมพ์ดีด (1) (2)

2561-07-11 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-07-11 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-07-11 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุขยะ (1) (2)

2561-07-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (1) (2)

2561-07-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (1) (2)

2561-07-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-07-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (1) (2)

2561-07-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชุมชนดินสอพอง หมู่ที่ 7 บริเวณซอยบ้านนายสำรวย (1) (2)

2561-07-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยแยกนนเทศบาล 6 ข้าง หจก.สุนทรญาณ์ ชุมชนหนองปู 93 หมูที่ 3 (1) (2)

2561-07-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ 1 ซอยข้างร้านก๋วยเตี๋ยวกะลา (1) (2)

2561-07-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (1) (2)

2561-07-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 6 (1) (2)

2561-07-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ (1) (2)

2561-07-04 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ บริเวณประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2)

2561-07-04 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ บริเวณประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2)

2561-07-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (1) (2)

2561-07-04 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ บริเวณประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2)

2561-07-03 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (1) (2)

2561-07-03 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (1) (2)

2561-07-03 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (1) (2)

2561-07-03 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (1) (2)

2561-07-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม (1) (2)

2561-07-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวัน (1) (2)

2561-07-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตักหน้าขุดหลัง(JCB) หมายเลขทะเบียน คค 784 สระบุรี (1) (2)

2561-07-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-07-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซือโครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-07-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-07-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-07-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-07-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-06-28 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2)

2561-06-28 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-06-28 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (1) (2)

2561-06-27 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องปั่นไฟ พร้อมระบบเชื่อมเครื่องเบนซิน (1) (2)

2561-06-27 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (1) (2)

2561-06-27 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-06-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อนำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (1) (2)

2561-06-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (1) (2)

2561-06-22 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-06-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์ในการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-06-22 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-06-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำบัตรเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน (1) (2)

2561-06-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างตามโครงการรวมพลังชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561

2561-06-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างตามโครงการรวมพลังชุมชนเข้มแช็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561

2561-06-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อตามโครงการรวมพลังชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561

2561-06-19ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-06-18 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

2561-06-15 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย

2561-06-15 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

2561-06-14 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

2561-06-13 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-06-13 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-06-12 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ

2561-06-12 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ห้องประชุมชั้น 4 (1) (2)

2561-06-11 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์)

2561-06-11 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รอก ขนาด 3 ตัน

2561-06-08 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

2561-06-08 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหาร ตามโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-06-07 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บธ 5543 สระบุรี

2561-05-28 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1) (2)

2561-05-28 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1) (2)

2561-05-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างอาหารเย็นและน้ำดื่มสำหรับคณะศึกษาดูงาน (1) (2)

2561-05-25 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1) (2)

2561-05-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1) (2)

2561-05-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนฯ (1) (2)

2561-05-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนฯ (1) (2)

2561-05-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-7595 สระบุรี (1) (2)

2561-05-21 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตรวจสภาพรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน บท 2393 สระบุรี (1) (2)

2561-05-21 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (1) (2)

2561-05-21 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตรวจสภาพรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน บธ 2393 สระบุรี (1) (2)

2561-05-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 82-7420 สระบุรี (1) (2)

2561-05-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 (1) (2)

2561-05-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตรวจสภาพรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-0632 สระบุรี (1) (2)

2561-05-17 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2561-05-17 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 8706 สระบุรี

2561-05-16 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

2561-05-15 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะ รับ-ว่ง นักเรียนฯ, ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาฯ, ซื้อค่าอาหารเสริม (นม)

2561-05-10 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาครูต่างชาติ, ซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว, ซื้อวัสดุไฟฟ้า

2561-05-07 ประกาศผลการเสนอราคา จัดทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2560 (1) (2)

2561-05-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาพนักงานและบุคลากรฯ (1) (2)

2561-05-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-7595 สระบุรี (1) (2)

2561-05-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-0257 สระบุรี (1) (2)

2561-05-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่มประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (1) (2)

 


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2020 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P