Home ประกาศผลการเสนอราคา ประกาศผลการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2562(พฤษภาคม-กันยายน)

Facebook

ประกาศผลการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2562(พฤษภาคม-กันยายน)

2562-09-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4) (5)

2562-09-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ (1) (2) (3) (4)

2562-09-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซือวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ (1) (2) (3) (4)

2562-09-09 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 5755 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-09-09 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเช็คระบบเปลี่ยนวาล์วควบคุมแรงดันน้ำยาเครื่องปรับอากาศ แว็กน้ำยาและเติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศ รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กท 9015 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-09-09 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 5755 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-09-09 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดออโตเมติกควบคุมระบบไฟ AC 220 โวลต์ ภายในรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กพ 1800 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9257 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-09-06 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2) (3) (4)

2562-09-05 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง มีล้อเลื่อนและมีที่วางแขน (1) (2) (3) (4)

2562-09-05 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้แถวนั่งคอย 3 ที่นั่ง (1) (2) (3) (4)

2562-09-05 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4) (5)

2562-09-05 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) (1) (2) (3) (4)

2562-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4) (5)

2562-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (1) (2) (3) (4)

2562-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์หมายเลขทะเบียน กย 3327 สระบุรี) (1) (2) (3) (4)

2562-09-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (1) (2) (3) (4)

2562-09-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (1) (2) (3) (4) (5)

2562-09-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า ความสูง 12.00 เมตร พร้อมโคม แอล อี ดี (LED) จำนวน 3 ต้น (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2562-08-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (1) (2) (3) (4)

2562-08-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเดินระบบไฟ เปลี่ยนสวิทซ์ออโตเมติก เปลี่ยนชุดออโตเมติกไฟยกแลี้ยว เปลี่ยนสวิทซ์กุญแจสตาร์ท รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต 3458 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-08-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2) (3) (4) (5) (6)

2562-08-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าม่านในสำนักงานเทศบาลฯ (1) (2) (3) (4)

2562-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2) (3) (4)

2562-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ (1) (2) (3) (4)

2562-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2) (3) (4)

2562-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4 (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสุขา อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง หลังเก่า หลังใหม่ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2562-08-22 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ห้องสำนักงานปลัดเทศบาล (1) (2) (3) (4)

2562-08-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาด เติมน้ำยา เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น เครื่องปรับอากาศ (หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0109) และล้างทำความสะอาด เติมน้ำยา ซ่อมน้ำรั่ว เครื่องปรับอากาศ (หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0080) (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-22 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-21 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1) (2) (3) (4)

2562-08-21 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการแบบป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1) (2) (3) (4)

2562-08-21 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1) (2) (3) (4)

2562-08-21 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2) (3) (4)

2562-08-21 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2) (3) (4)

2562-08-21 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (จิตรประไพชาเล่ต์) จำนวน 4 เครื่อง (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-21 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม (ชั้น 4) (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-21 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ 115 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-08-21 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-19 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-08-16 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) (1) (2) (3) (4)

2562-08-16 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-16 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-16 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาล 1 (จิตรประไพชาเล่ต์) (1) (2) (3) (4)

2562-08-16 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทยุ (1) (2) (3) (4)

2562-08-16 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบ้านครงข้ามโรงเรียนอนุบาลสมถวิล ชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่ที่ 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2562-08-15 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-08-15 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนหัวเขาเกตุหมู่ที่ 6 บริเวณซอยบ้านหัวนา ซอยที่ 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2562-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำสติกเกอร์ติดกระจกประตูบานเลื่อนทางเข้าสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2) (3) (4)

2562-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2) (3) (4)

2562-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมระบบเบรก ล้างทำความสะอาด เคิมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ พัดลมเป่าตู้เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ตรวจการณ์ 2 หมายเลขทะเบียน กง 8996 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่ชุดจ่ายไฟระบบแสงสว่างภายใตรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กพ 1800 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (1) (2) (3) (4)

2562-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรีรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต 3458 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-7627 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-08-14 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (1) (2) (3) (4)

2562-08-13 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 6726 สระบุรี) (1) (2) (3) (4)

2562-08-13 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) (1) (2) (3) (4)

2562-08-13 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9257 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-13 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง (1) (2) (3) (4)

2562-08-13 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2562-08-09 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลเมืองทับกวางประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-09 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลเมืองทับกวางประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-08-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (1) (2) (3) (4)

2562-08-08 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-08 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-08 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-08 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-08 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-08 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-08 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรมทำพวงกุญแจและที่มัดผม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4) (5)

2562-08-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-07 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง (1) (2) (3) (4)

2562-08-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2) (3) (4)

2562-08-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2562-08-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1) (2) (3) (4)

2562-08-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-08-07 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (1) (2) (3) (4)

2562-08-05 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับอาคารพร้อมผ้า (1) (2) (3) (4)

2562-08-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2562-08-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-08-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสีคิ้ว (1) (2) (3) (4)

2562-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (1) (2) (3) (4)2562-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2) (3) (4)

2562-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (1) (2) (3) (4)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ LEMEL (1) (2) (3)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2) (3) (4)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (1) (2) (3) (4)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างค่าเตรียมสนาม ค่าจ้างเหมาจัดทิธีเปิด ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (1) (2) (3) (4)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตักหน้าขุดหลัง(JCB) หมายเลขทะเบียน ตค. 784 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 019-48-0003) (1) (2) (3) (4) (5)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตรวจสภาพรถลากจูง หมายเลขทะเบียน 83-8828 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 019-47-0002) (1) (2) (3) (4)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 2393 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 011-41-0006) (1) (2) (3) (4)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-0632 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 019-47-0001) (1) (2) (3) (4)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค. 950 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดสำนักงาน (1) (2) (3) (4) (5)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (1) (2) (3) (4)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับนักกีฬา ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (1) (2) (3) (4)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล รุ่นประชาชนชาย, ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัลรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี, ค่าจัดซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (1) (2) (3) (4) (5)

2562-07-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหาร (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารเช้า ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) (1) (2) (3) (4) (5)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน(ข้าวกล่อง) ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4) (5)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการองการศึกษา (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์(ไวนิล) ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-30 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาเต๊นท์ผ้าใบ ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดทำเอกสารระกอบการอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2) (3) (4)

2562-07-26 ประกาศผลการเสนอราคา ทำป้าย โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-26 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2562-07-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 8703 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-07-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมเสาธงชาติ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2) (3) (4)

2562-07-25 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-07-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (1) (2) (3) (4)

2562-07-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-25 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-07-25 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพาหนะเพื่อทัศนศึกษาดูงานโครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

-----

2562-07-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างอาหารและอาหารว่าง สำหรับผู้เข้ารับฝึกอบรม ตามโครงการกิจกรรมปลูกฝัง จิตสาธารณะให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป (1) (2) (3) (4)

2562-07-24 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการกิจกรรมปลูกฝัง จิตสาธารณะให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป (1) (2) (3) (4)

2562-07-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการแบบป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมปลูกฝัง จิตสาธารณะให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป (1) (2) (3) (4)

2562-07-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กท 9015 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-07-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กท 9015 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-07-24 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อถังเคมีดับเพลิง ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4) (5)

2562-07-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาเต๊นท์ ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหาร ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-23 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อถังเคมีดับเพลิง ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-22 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เชื้อเพลิงฯ ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)
2562-07-22 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม(แก้ว) และน้ำแข็ง ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-22 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างอาหารว่างและเครื่องดิ่ม ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-19 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอบบ้านนางระเบียบ ชุมชนสะพานสอง หมู่ที่ 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2562-07-19 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล 1 แยกซอยเข้าชุมชนดินสอพอง หมู่ที่ 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2562-07-19 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.บริเวณทางเข้าวัดบ้านไทย หมู่ที่ 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2562-07-19 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดแก้ว ตามโครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-19 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) (1) (2) (3) (4)

2562-07-19 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-19 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-19 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-19 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-07-19 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมติดตั้ง (1) (2) (3) (4)

2562-07-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พิธีงนามบันทึกความร่วมมือ (1) (2) (3) (4)

2562-07-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างอาหารว่างและน้ำดื่ม (1) (2) (3) (4)

 

2562-07-15 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนางละเอียด คำเขียว (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

 

2562-07-15 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 5 บริเวณแยกซอย 6 หมู่ที่ 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2562-07-15 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนหัวเขาเกตุหมู่ที่ 6 บริเวณซอยบ้านหัวนา ซอย 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2562-07-15 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านนายประกอบ ชุมชนหนองผักบุ้ง หมูที่ 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2562-07-15 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 2 ชุมชนไผ่ทองถึงบ้านนายอรุณ พามณี หมู่ที่ 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2562-07-12 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้านถ้ำพัฒนา หมู่ที่ 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2562-07-12 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเพชรไผ่ทอง ซอย 2 หมูที่ 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2562-07-12 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 6 ซอย 11 หมู่ที่ 3  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2562-07-12 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (1)

2562-07-12 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ 1กฆ.6751 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-07-12 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (1) (2) (3) (4)

2562-07-11 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-11 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 7597 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-07-11 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2) (3) (4)

2562-07-11 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ 5543 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-07-11 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ (1) (2) (3) (4) (5)

2562-07-11 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4029 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-07-10 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-07-10 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมารถบัส รับ-ส่ง ไปราชการงานประเพณีตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-10 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร (1) (2) (3) (4)

2562-07-10 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เทคอนกรีตอ่างน้ำใจ) (1) (2) (3) (4)

2562-07-10 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-07-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2) (3) (4)

2562-07-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (1) (2) (3)

2562-07-09 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (1)

2562-07-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1)

2562-07-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร (1)

2562-07-09 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1)

2562-07-09 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง (1)

2562-07-08 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ๋อมแซมป้ายไฟวิ่งหน้าสำนักงาน (1)

2562-07-08 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (1)

2562-07-08 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)

2562-07-08 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)

2562-07-08 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)

2562-07-05 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-07-05 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (1) (2) (3) (4) (5)

2562-07-04 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-03 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เทคอนกรีตอ่างน้ำใจ) (1) (2) (3) (4)

2562-07-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-07-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหาร ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4) (5)

2562-07-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-07-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (1) (2) (3) (4)

2562-07-01 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2) (3) (4) (5)

2562-07-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหาร ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-06-28 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-06-28 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-06-28 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านครัว เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลเมืองทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) (1) (2) (3) (4)

2562-06-27 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (จิตรประไพชาเล่ต์) (1) (2) (3) (4)

2562-06-27 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-06-27 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4) (5)

2562-06-25 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (1) (2) (3) (4)

2562-06-25 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อประดับสถานที่ราชการ (1) (2) (3) (4)

2562-06-25 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร (1) (2) (3) (4)

2562-06-24 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (1) (2) (3) (4) (5)

2562-06-24 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (1) (2) (3) (4)

2562-06-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ๋อมระบบปั๊มน้ำ รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร 6368 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-06-21 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างทำป้ายจิตอาสาพระราชทาน เราจะทำความดีด้วยหัวใจ (1) (2) (3) (4)

2562-06-21 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายพระบรมฉายะลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (1) (2) (3) (4)

2562-06-21 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-06-21 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4)

2562-06-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนวาล์วเปิดปิดถังน้ำ รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บล 5746 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-06-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ประตูห้องเก็บพัสดุ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (1) (2) (3) (4)

2562-06-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมยเลขทะเบียน 83-9256 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-06-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศ ซิลิโคลนปิดรอยรั่วด้านบน ไฟเพดาน หลอดนีออนกลมพัดลมเพดาน ซ่อมฐานโถส้วม รถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 83-7313 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-06-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2) (3) (4) (5)

2562-06-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างของที่ระลึก ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1) (2) (3) (4)

2562-06-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1) (2) (3) (4)

2562-06-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการตามโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1) (2) (3) (4)

2562-06-20 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างอาหารเช้า ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1) (2) (3) (4)

2562-06-19 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2) (3) (4)

2562-06-19 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาค่าเครื่องเสียงและเวที (1) (2) (3) (4)

2562-06-19 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ ตามโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-06-19 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวัน ตามโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-06-19 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่าง ตามโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-06-19 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็งบด ตามโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-06-19 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1(สมุห์พร้อม), โรงเรียนเทศบาล 2(จิตรประไพชาเล่ต์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง(ป่าไผ่) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

2562-06-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในการกีฬาและนันทนาการ (1) (2) (3) (4) (5)

2562-06-18 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการรวมพลังชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4) (5)

2562-06-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ตามโครงการรวมพลังชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-06-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ตามโครงการรวมพลังชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-06-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการรวมพลังชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-06-18 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างการแสดง TO BE NUMBER ONE ตามโครงการรวมพลังชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-06-18 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการรวมพลังชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-06-17 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 5652 สระบุรี (1) (2) (3) (4) (5)

2562-06-17 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (1) (2) (3) (4)

2562-06-13 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ดับเพลิงพร้อมที่พักเวร (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2562-06-13 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า ความสูง 12.00 เมตร พร้อมโคม แอล อี ดี (LED) จำนวน 3 ต้น (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2562-06-05 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ (1) (2) (3) (4)

2562-06-05 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ (1) (2) (3) (4)

2562-06-05 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม (1) (2) (3) (4)

2562-06-05 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง (1) (2) (3) (4)

2562-06-05 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม (1) (2) (3) (4)

2562-05-31 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับผ้าระบายสีเหลือง(ผ้าโทเร เบอร์ 42) และผ้าระบายสีม่วง(ผ้าโทเร เบอร์ 12) บริเวณหน้าป้ายสำนักงานเทศบาล อาคารสำนักงานเทศบาล อาคารสถานธนานุบาลฯ ป้อมตำรวจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 (1) (2) (3) (4) (5)

2562-05-30 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค,ซ่อม,ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ห้องงานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองทับกวาง (1) (2) (3) (4)

2562-05-29 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2562 ฉบับที่ 1 (1) (2) (3) (4)

2562-05-29 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 8704 สระบุรี (1) (2) (3) (4)

2562-05-27 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและอาหารว่าง (1) (2) (3) (4)

2562-05-27 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-05-27 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4) (5)

2562-05-27 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการอบรม โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4) (5)

2562-05-27 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-05-27 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสครีแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-05-27 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์ในการอบรม โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-05-27 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-05-27 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-05-27 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการอบรมและส่งเสริมอาชัพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-05-22 ประกาศผลการเสนอราคา ซ์้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (1) (2) (3) (4)

2562-05-16 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1(สมุห์พร้อม), สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2(จิตรประไพชาเล่ต์) สังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง จำนวน 2 โรงเรียน และสำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 6 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2562-05-15 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง(ป่าไผ่), ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง(จิตรประไพชาเล่ต์) ภาคเรียนที่ 1/2562 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


 


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2020 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P