Home หน่วยงานภายใน สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล


งานทะเบียนราษฎร


เจ้าบ้าน คือ
      คนที่เป็นหัวหน้าครอบครองในบ้านหลังนั้น ซึ่งการครอบครองนี้อาจจะครอบครองในฐานะเป็นเจ้าของบ้านผู้เช่าบ้าน หรือฐานะอื่นก็ได้ คนที่เป็นเจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย สูญหาย หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คนที่ดูแลบ้าน หรือที่อยู่ในบ้านขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน
      หน้าที่ของเจ้าบ้าน
      กฎหมายทะเบียนราษฎร ได้กำหนดให้เจ้าบ้านมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนในเรื่องต่อไปนี้ คือ
            • มีคนเกิดในบ้าน
            • มีคนตายในบ้าน
            • มีคนย้ายออก – ย้ายเข้ามาในบ้านหลังนั้น
            • มีการปลูกสร้างบ้านใหม่ หรือรื้อถอนบ้าน
            หากไม่แจ้งจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย
      คนที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
      โดยปกติแล้วเมื่อมีการแจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนก็จะตรวจสอบดูว่าคนไปแจ้งนั้นเป็นเจ้าบ้านหรือไม่ โดยดูจาก
            • บัตรประจำตัวของคนแจ้งพร้อมทะเบียนบ้านที่นำไปแสดงว่าคนที่ไปแจ้งชื่อในทะเบียนบ้านและ ช่องรายการระบุว่าเป็น "เจ้าบ้าน" หรือไม่
            • ถ้าไม่ใช่บุคคลตามข้อ 1 ก็ตรวจดูว่าคนที่ไปแจ้งมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านนั้นหรือไม่ ถ้ามีก็จะมีการบันทึกปากคำไว้เป็นหลักฐานถึงสาเหตุที่ไปแจ้งแทนเจ้าบ้าน กรณีที่ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นผู้เยาว์หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่แทน
            • แต่ถ้าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านว่างไม่มีใครมีชื่อในทะเบียนบ้าน หากคนที่ครอบครองดูแลบ้านอยู่ขณะนั้นไปแจ้ง นายทะเบียนก็จะบันทึกปากคำไว้และดำเนินการรับแจ้งไว้เช่นกัน

      การมอบหมาย
      กรณีคนมีชื่อรายการในทะเบียนบ้านระบุว่าเป็นเจ้าบ้านไม่ได้ไปแจ้งด้วยตนเอง หรือไม่ได้ให้คนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกับคนแจ้งแต่มอบหมายให้บุคคลอื่นไปแจ้งแทน ก็จะต้องให้ผู้ที่ได้รับมอบ นำเอกสารดังต่อไปนี้ไปแสดงต่อนายทะเบียนด้วยคือ
            • บัตรประจำตัวหรือสำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าบ้านผู้มอบหมาย ถ้าเป็นสำเนาผู้มอบหมายจะต้องเซ็นรับรองสำเนาไว้ด้วย
            • บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง
            • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน
            • หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน ( ถ้ามี )

การแจ้งเกิด

      คนเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือบิดามารดา ( หรือผู้ได้รับมอบหมาย ) แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด
      การแจ้งเกิด
            ผู้แจ้งเกิด ควรดำเนินการดังนี้
            • ให้แจ้งชื่อตัวของเด็กเกิดใหม่ พร้อมกับการแจ้งเกิดและแจ้งชื่อสกุลด้วย พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็ก
            • แจ้งวัน, เดือน, ปี และสถานที่เกิด ถ้ามีหนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาลให้นำไปแสดงด้วย
            • แจ้งชื่อตัว, ชื่อสกุล, สัญชาติ และที่อยู่ของบิดาและมารดาของเด็ก
            • แจ้งชื่อตัว, ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้แจ้งการเกิด ตามหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมบัตรประจำตัวที่นำไปแสดง ( กรณีผู้แจ้งมิใช่บิดา- มารดา) หลักฐานที่นำไปแสดง
            • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน, บิดา, มารดา หรือผู้แจ้ง
            • สำเนาทะเบียนบ้าน
            • หนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาล ( ท.ร. 1/1 ) การแจ้งเกิดเกินกำหนด กรณีคนเกิด แต่ไม่ได้แจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเกิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

การแจ้งตาย

      แจ้งเมื่อมีคนตายในบ้าน
      ให้เจ้าบ้านเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งของท้องที่ที่มีคนตายภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย ในกรณีที่ไม่มีเจ้าบ้าน ให้ผู้พบศพแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาพบศพ
      แจ้งเมื่อมีคนตายนอกบ้าน
      ให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพ เป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ ที่คนตายหรือผู้พบศพแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตายหรือพบศพ ในกรณีนี้จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ได้
      การแจ้งตาย
       ควรดำเนินการดังนี้
            • แจ้งชื่อตัว, ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้ตาย ตามหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่นำไปแสดง
            • แจ้งวัน, เดือน, ปี และสถานที่ตายพร้อมสาเหตุการตาย ถ้ามรหนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาลให้นำไปแสดงด้วย และถ้าทราบชื่อ- สกุล ของบิดา, มารดาของผู้ตายให้แจ้งต่อนายทะเบียนด้วย
            • แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับศพของผู้ตายด้วย จะเก็บ, ฝัง, เผา, ทำลาย หรือย้ายศพ ที่ไหน, เมื่อไร
            • แจ้งชื่อตัว, ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้แจ้งการตายตามหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวที่นำไปแสดง
      หลักฐานที่นำไปแสดง
            • สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง • สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย ( ถ้ามี )
            • หนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล ( ท.ร. 4/1 )
      การแจ้งตายเกินกำหนดเวลา
      หมายถึง กรณีมีคนตายแต่ไม่ได้แจ้งการตายภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีนี้ให้ผู้แจ้งการตายยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ที่มีการตายหรือพบศพ โดยดำเนินการดังนี้
            • เมื่อนายทะเบียนได้รับคำร้องแล้วจะตรวจสอบคำร้องและเอกสารที่ผู้แจ้งนำไปแสดง แล้วดำเนินการเปรียบเทียบคดีตามความผิดที่กฎหมายกำหนด
            • สอบสวนสาเหตุจากพยานบุคคล เพื่อให้ทราบถึงวัน, เดือน, ปีที่ตาย, สถานที่ตายและผู้เห็นเหตุการณ์ ตลอดจนสาเหตุที่ไม่แจ้งการตาย ภายในเวลาที่กำหนด
            • รวบรวมหลักฐานและพิจารณา เมื่อเห็นว่าเชื่อถือได้จะสั่งอนุญาตให้รับแจ้งเพื่อดำเนินการต่อไป
            • ผู้ใดไม่มาแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตายหรือพบศพ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

การแจ้งย้ายที่อยู่

     การแจ้งย้ายที่อยู่ มีกรณีต่างๆ ดังนี้
     การย้ายออก เมื่อผู้อยู่ในบ้านออกจากบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายออกไปโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
     การย้ายเข้า เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้ามาอยู่ในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน ทั้งนี้ให้นำหลักฐานการย้ายออกไปแสดงต่อนายทะเบียนด้วยโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
     การแจ้งย้ายปลายทาง การแจ้งย้ายปลายทาง เป็นกรณีนอกเหนือจากข้อ 1 ข้อ 2 ซึ่งผู้ย้ายที่อยู่จะเป็นผู้แจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ใหม่แสดงต่อนายทะเบียนเจ้าบ้าน ต้องไปเซ็นต์ยินยอมให้ย้ายเข้าต่อหน้านายทะเบียนพร้อมนำหลักฐานถือบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย และเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท หลักฐานที่จะต้องนำไปแจ้งเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่
      การย้ายออก
           นำหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง
           • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
           • บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน
           • บัตรประจำตัวของผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน(กรณีการมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน)
           • หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
      การย้ายเข้า
           นำหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง
           • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
           • บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน
           • บัตรประจำตัวของผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
           • หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
      หมายเหตุ ใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ตอนที่ 1 และตอนที่ 2) กรณีใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญก่อนนำไปย้ายเข้า ผู้ย้ายเข้าสามารถขอใบแทนได้ที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ออกใบแจ้งการย้ายที่อยู่ โดยยื่นคำร้องพร้อมสำเนาการแจ้งความประกอบเรื่องหรือนำใบแจ้งย้ายที่อยู่ซึ่งชำรุดไปแสดง

      การแจ้งย้ายออก – ย้ายเข้าเกินกำหนด
      เมื่อมีคนในบ้านย้ายออก – ย้ายเข้า เจ้าบ้านไม่แจ้งย้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายออก – ย้ายเข้า ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

การขอเลขหมายประจำบ้าน

     ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอเลขหมายประจำบ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ บ้านที่จะขอบ้านเลขที่จะต้องมีลักษณะเป็นบ้านสามารถอยู่อาศัยได้
     หลักฐานประกอบการขอเลขหมายประจำบ้าน
           • บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
           • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอเลขบ้าน และผู้แจ้ง
           • ใบอนุญาตปลูกสร้าง (ถ้ามี)
           • หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (ถ้ามี) พร้อมสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานแสดงว่าเป็นเจ้าของที่ดิน
           • บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนในฐานะผู้มอบหมายกรณีมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน (หากเป็นนิติบุคคลจะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วย)
           • แบบแปลนการก่อสร้าง (ถ้ามี)

 

 


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2019 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P