Home แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Facebook

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

2563-10-21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1)

 • โครงการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย หมู่ที่ 2 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 หลัง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

2563-05-26 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1)

 • ค่าบริการรถรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) จำนวน 6 คัน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

2563-02-28 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1) (1) (2) (3)

 • โครงการปรับปรุงห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

2563-02-05 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1)

 • โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณหลังเทศบาลเมืองทับกวาง รอบสนามกีฬาถึงถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 9
 • โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณริมถนนมิตรภาพตามถนนเทศบาล 5 ถึงเสาไฟฟ้ารูปกวาง หมู่ที่ 9
 • โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณหอนาฬิกาถึงแยกเขามัน
2563-10-11 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1)
 • โครงการก่อสร้างอาคารที่พักคนงาน
 • โครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค จากโรคพิษสุนัข ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 • โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์
 • โครงการก่อสร้างห้องเก็บพร้อมี่พักคนงาน
 • โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2563-10-11 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (2)
 • จ้างบริการรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) จำนวน 6 คัน
2563-10-04 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1)
 • จัดซื้อรถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 คัน
 • โครงการปรับปรุงถนนบริเวณซอยทางเข้าชุมชนดินสอพองถึงหน้าวัดหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 7
 • โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านซับมะฝ่อ ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ 3
 • โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยจัดสรรทับกวาง หมู่ที่ 9
 • โครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณถนน สบ 12-006 หน้าสำนักปฏิบัติธรรมโพธิปัก หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 6
 • โครงการขยาผิวจราจรบริเวณถนนเทศบาล 6 เชื่อมถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 9
 • โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณถนนเทศบาล 6 ฝั่งตะวันตกจากท่อลอดเหลี่ยม-คลองบ้านไทย ชุมชนหนองปู 93 หมู่ที่ 3
 • โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณด้านหน้าหมู่บ้านทัตติยา หมู่ที่ 3
 • โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชุมชนหนองผักบุ้งถึงคอสะพานเข้าชุมชนดินสอพอง หมู่ที่ 7
 • โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 7
2563-10-04 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (2)
 • โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยอำภารวมใจ 1 ชุมชนหนองปู 93 หมู่ที่ 3
 • โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. บริเวณท่อลอดเหลี่ยม ถนนเทศบาล 6 ฝั่งตะวันตก ชุมชนหนองปู 93 หมู่ที่ 3
 • โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 1 ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ 1
 • โครงการก่อสร้างถนน คสล. เทศบาล 4 ซอย 4 ถึง ถนน สบ 1003 สายเจ็ดคต-โป่งก้อสเส้า ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ 1
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

2562-08-23 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์ดับเพลิ่งผสมโฟมอัตโนมัติ แบบ 10 ล้อ จำนวน 1 คัน, รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (1) (2) (3)

2562-08-16 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุ จำนวน 10 ชุด (1) (2) (3)

2562-08-09 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลด์คอนกรีต สาย สบ.ถ 12-006 (ถนนเทศบาล 4) ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1, หมูที่ 3, หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 6 ตำบลทับกวาง (1) (2) (3)

2562-07-23 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำความจุ 15.00 ลบ.ม. สูง 15.00 เมตร และเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 7 (1) (2) (3)

2562-07-09 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุกเครนไฮดรอลิก (1) (2) (3)

2562-06-28 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุก 10 ล้อ 2 เพลา เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า (1)

2562-06-18 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างออกแบบศูนย์กีฬาและนันทนาการ (1) (2)

2562-06-13 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (1) (2)

2562-05-22 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ (เช่า) รถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล (1) (2)

562-05-16 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ความสูล 7.00 เมตร บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำนาคราชถึงวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ หมู่ที่ 10 (1) (2)

2562-04-29 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ บริเวณหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 (1) (2)

2562-04-29 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลด์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สบ.ถ. 12-006 สายถนนเทศบาล 4 บริเวณหน้าครัวปอทับกวางถึงหมู่บ้านออมเงิน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 6 (1) (2)

2562-04-29 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างความสูง 7.00 เมตร บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำนาคราชถึงวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ หมู่ที่ 10 (1) (2)

2562-03-28 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล 4 ซอย 4 ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ 1 (1) (2)

2562-03-28 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมายานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน, โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลด์คอนกรีต บริเวณชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 6 จากหน้าร้านอาหารครัวแอ๊ดอินเดียนถึงหน้าซุ้มประตูวัดบ้านโป่ง (1) (2)

2562-03-07 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงพนน โดยลาดยางพาราแอสฟัลด์คอนกรีต ซอยบ้าน สท.ประสงค์ เชื่อมถนนโรงปูนซิเมนต์ไทย ชุมชนเพชรไผ่ทอง หมู่ที่ 2, โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลด์คอนกรีต ถนนเทศบาล 1 จากแยกถนน สบ 1003 ถึงหน้าร้านครัวแอ๊ดอินเดียน หมู่ที่ 6 (1) (2)

2562-02-27 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (1) (2)

2562-02-01 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณชุมขนหนองปู 93 หมู่ที่ 9 (1) (2)

2562-01-04 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 4 ซอย 2 หมู่ที่ 1, โครงการก่อสร้างนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. บริเวณชุมชนนิคมพัฒนา ซอย 2 หมู่ที่ 9, โครงการปรับปรุงพนนเทศบาล 2 ช่วงข้ามทางรถไฟถึงสีแยกโรงเรียนวัดป่าไผ่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีลาดยางแอสฟัลด์คอนกรีต (1) (2)

2562-01-04 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงการปรับปรุงถนนเทศบาล 5 ซอย 5 หมู่ที่ 9 ชุมชนเฟื่องฟ้า, โครงการปรับถนนชุมชนบ้านสะพานสอง ซอย 1 หมู่ที่ 1, โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำความจะ 15.00 ลบ.ม. สูง 15.00 เมตร และเครื่องสุบน้ำไฟฟ้าชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 7, โครงการก่อสร้าถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณบ้านบุญยพัฒน์ ชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่ที่ 6, โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยเข้าชุมชนหนองบัวบานถึงถนนเทศบาล 1 ชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 7, โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.บริเวณซอยบ้านนางจรูญชุมชนบ้านสะพานสอง หมู่ที่ 7, โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยร้านอาหารน้อย หมู่ที่ 9, โครงการก่อสร้าถนน คสล. บริเวณซอยข้างโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 6, โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยข้างร้านอาหารแอ๊ดอินเดียน ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 6, โครงการก่อสร้าถนน คสล. บริเวณกรีนวิวล์ ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 6 (1) (2)

2561-12-07 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้อสุขาสำนักงานเทศบาลทั้ง 2 อาคาร จำนวน 12 ห้อง (1) (2)

2561-11-26 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็มโรงเรียนเทศทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โครงการปรับถนน โดยลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแสงเพชร ชุมชนหินดาดพัฒนา หมู่ที่ 7 (1) (2)

2561-11-16 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สบ.ถ. 12-006 สายถนนเทศบาล 4 จากสามแยกถนนมิตรภาพถึงสะพานหน้าองค์การเภสัชกรรม หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลทับกวาง (1) (2)

2561-10-17 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ บริเวณหมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง จำนวน 9 จุด (1) (2)

2561-10-08 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอยแยกถนน สบ 1003 ชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่ที่ 6, จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน, จ้างเหมายานพาหนะรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) จำนวน 6 คัน (1) (2)

 ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199

อีเมล์ admin@tubkwang.go.th


 


ลิขสิทธิ์ © 2020 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P