โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน พิมพ์

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องความสำคัญและหลักการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุก เรื่องความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลแก่งคอย คือ 1. นางชูศรี รักษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและเลขานุการฝ่ายจิตอาสา 2. นางสุชาดา ตันติวงค์ ประธานจิตอาสาโรงพยาบาลแก่งคอย